9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych

9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych RPSW.09.02.03-IZ.00-26-288/20RPO Świętokrzyskiego

Termin konkursu

zakończony 24.01.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Świętokrzyskiego

Działanie

9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych

Poddziałanie

9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych RPSW.09.02.03-IZ.00-26-288/20

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Marzec 2020

Miejsce składania wniosków

Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce - sekretariat (I piętro pok. 105)  

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od dnia 13 stycznia 2020 r. do dnia 24 stycznia 2020 r.:

w wersji elektronicznej (od 13.01.2020 r. – godz. 7:00 do 24.01.2020 r. – godz. 15:00) za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2014-2020 (adres strony internetowej LSI)

oraz -    

w wersji papierowej (w dni robocze od 13.01.2020 r. – godz. 7:30 do 24.01.2020 r. – godz. 15:00) w sekretariacie (I piętro pok. 105) Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce.

Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

Zachowanie terminu do 24 stycznia 2020 r. (godz.15:00) oznacza wpływ wniosku o dofinansowanie do Departamentu Wdrażania EFS zarówno w wersji elektronicznej oraz papierowej.

Kto może składać wnioski?

W ramach niniejszego konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.:

-   jednostki samorządu terytorialnego,

-   jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia JST, 

-   instytucje pomocy i integracji społecznej,

-   podmioty ekonomii społecznej, w tym organizacje pozarządowe,

-   podmioty lecznicze wykonujące na terenie województwa świętokrzyskiego działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych,

-   podmioty uprawnione do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz realizujące zadania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem może zostać objęty następujący typ operacji:

1. Deinstytucjonalizacja usług opieki medycznej nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu głównie z powodu zaburzeń psychicznych i/lub uzależnienia od alkoholu i/lub uzależnienia od substancji psychoaktywnych, obejmująca w szczególności:

a)  tworzenie oraz wsparcie działalności oddziałów dziennych psychiatrycznych (ogólnych);

b)  tworzenie oraz wsparcie działalności zespołów leczenia środowiskowego (domowego);

c)  tworzenie oraz wsparcie działalności hosteli oraz innych ośrodków (zespołów) opieki pozaszpitalnej wskazanych w punkcie 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania;

d)  zapewnienie opieki medycznej nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w zastępstwie za opiekunów będących członkami rodzin;

e)  wsparcie psychologiczne i /lub szkolenie dla opiekunów, w szczególności członków rodzin, w zakresie opieki medycznej nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;

f)  przygotowanie i tworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego, połączonego z doradztwem w doborze sprzętu, treningami z zakresu samoobsługi wypożyczonego sprzętu oraz przygotowanie warunków do opieki domowej;

g)  teleopiekę medyczną, wykorzystywaną na potrzeby doradztwa medycznego oraz bezpośredniej pomocy personelu medycznego na wezwanie w szczególnej sytuacji.

Wsparcie, o którym mowa w punktach: d, e, f i g nie może być realizowane jako samodzielne przedsięwzięcie, a jedynie w połączeniu z pozostałymi punktami zawartymi w typie operacji, o których mowa w punktach: a, b i c.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dostępne są w Regulaminie konkursu ( (PDF 998 KB)PDF 1 MB)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 92,5% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną), w tym maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych, a maksymalne współfinansowanie z budżetu państwa wynosi 7,5% wydatków kwalifikowalnych.

Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego o minimalnej wysokości 7,5% wydatków kwalifikowalnych projektu.

UWAGA – W ramach konkursu istnieje możliwość sfinansowania wkładu własnego w pełnej wysokości ze środków PFRON w projektach realizowanych przez organizacje pozarządowe, skierowanych do osób z niepełnosprawnościami i/lub do ich otoczenia. Szczegóły zostały zawarte w regulaminie konkursu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 5 550 000 PLN, w tym 5 100 000 PLN ze środków Unii Europejskiej, a 450 000 PLN z budżetu państwa.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 998 KB) (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie dostępny jest w Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu  (PDF 2 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 718 KB)

Pozostałe dokumenty (RAR 3 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Regulamin procedury odwoławczej   (PDF 675 KB)

Pytania i odpowiedzi

Kontakt:

Instytucja Organizująca Konkurs – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce, w godzinach od 8:00 do 15:00, tel. (41) 34 98 923

oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej infoEFS@sejmik.kielce.pl.

Dodatkowo informacji udzielają:

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel. 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440), e-mail: GPI@sejmik.kielce.pl

(obsługuje powiaty: kielecki, włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski oraz m. Kielce).

Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz (tel. 15 832 33 54, 15 864 20 74), e-mail: PIFEsandomierz@ sejmik.kielce.pl

(obsługuje powiaty: sandomierski, opatowski, staszowski i buski).

Lokalny Punkt Informacyjny w Skarżysku-Kamiennej – Al. Piłsudskiego 36, 26-110 Skarżysko-Kamienna (tel. 41 378 12 06, 41 370 97 17)  e-mail:PIFE skarzysko@sejmik.kielce.pl

(obsługuje powiaty: skarżyski, konecki, starachowicki i ostrowiecki).

Linki

https://lsi.rpo-swietokrzyskie.pl/apps/new?rec_id=293

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3688-oglaszenie-o-konkursie-nr-rpsw-09-02-03-iz-00-26-288-20

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.