ZMIANA WARUNKÓW: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych

9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych RPSW.09.02.03-IZ.00-26-312/20RPO Świętokrzyskiego

Termin konkursu

zakończony 19.05.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Świętokrzyskiego

Działanie

ZMIANA WARUNKÓW: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych

Poddziałanie

9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych RPSW.09.02.03-IZ.00-26-312/20

Termin rozstrzygnięcia konkursu

I połowa czerwca

Miejsce składania wniosków

Biuro Obsługi Interesantów Urzędu Marszałkowskiego, Al. IX Wieków Kielce 3, 25-516 Kielce

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w terminie od dnia 12.05.2020 r. (od godziny 7.00) do dnia 19.05.2020 r. (do godziny 15:00) oraz w formie papierowej w dwóch egzemplarzach (oryginał oraz kopia poświadczona za zgodność z oryginałem lub 2 oryginały).

Termin zostanie zachowany, gdy Wnioskodawca złoży wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem LSI oraz doręczy wersję papierową tego wniosku. W przypadku:

* dostarczenia osobistego – wersję papierową należy dostarczyć do Biura Obsługi Interesantów Urzędu Marszałkowskiego (Al. IX Wieków Kielce 3) najpóźniej w dniu następnym po przesłaniu wniosku za pośrednictwem LSI,

* przesłania za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej na adres Instytucji Organizującej Nabór (ION) - dla zachowania terminu ma znaczenie data nadania (np. data stempla pocztowego, data nadania przesyłki kurierskiej) wniosku o dofinansowanie do ION, tj. najpóźniej w dniu następnym po przesłaniu wniosku za pośrednictwem LSI.

Przy przygotowywaniu wniosku o dofinansowanie Wnioskodawcę obowiązuje znajomość aktualnych dokumentów programowych oraz Wytycznych w zakresie realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, rozumianych jako instrumenty prawne wydawanych przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Warunkami naboru projektów w trybie nadzwyczajnym dla Osi priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych wraz z załącznikami, przyjętymi Uchwałą nr  2073/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego dnia 11 maja 2020 roku, w których zawarte są ogólne informacje o naborze (miejsce złożenia wniosku, forma składania, sposób uzupełniania braków w zakresie warunków formalnych oraz poprawiania oczywistych omyłek) oraz m.in. instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie wraz z jego wzorem, kryteria wyboru projektów, czynności, które powinny zostać dokonane przed zawarciem umowy o dofinansowanie, wymagane dokumenty i terminy ich przedłożenia właściwej instytucji, formę i sposób komunikacji oraz skutki niezachowania wskazanej formy komunikacji.

Wyżej wymienione Warunki naboru projektów w trybie nadzwyczajnym oraz wszystkie niezbędne dokumenty wraz z załącznikami, związane z przygotowaniem projektu zamieszczone są na stronie internetowej RPOWŚ (adres strony internetowej) w zakładce Zapoznaj się z prawem i dokumentami - Dokumenty regionalne - Warunki naboru projektu w trybie nadzwyczajnym - Warunki naboru projektów w trybie nadzwyczajnym dla starostw powiatowych (adres zakładki) i stanowią uszczegółowienie zapisów niniejszego Wezwania

Kto może składać wnioski?

Do złożenia wniosku w ramach naboru uprawnione są jednostki samorządu terytorialnego – starostwa powiatowe Województwa Świętokrzyskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem w ramach naboru może zostać objęty następujący typ operacji:

1. Działania profilaktyczne oraz zwalczające skutki epidemii COVID-19 obejmujące w szczególności:

a)    wsparcie personelu medycznego przez zakup środków ochrony osobistej, zatrudnienie dodatkowego personelu,

b)    świadczenie usług zdrowotnych i społecznych osobom z województwa świętokrzyskiego w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną,

c)    wsparcie podmiotów/osób zaangażowanych w walkę z epidemią COVID-19 i/lub prowadzących działania w ramach łagodzenia skutków koronawirusa. 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Warunki naboru projektu w trybie nadzwyczajnym dla Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych wraz z załącznikami.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną).

Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego o minimalnej wysokości 15% całkowitej wartości projektu.

Kwota wkładu własnego musi być wyliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i zaokrąglona zgodnie z zasadami matematycznymi. Należy pamiętać, iż procent wkładu własnego po zaokrągleniu nie może być mniejszy niż 15%, tj. wynosić 14.99% (lub mniej).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi 42 000 000PLN.

Regulamin konkursu

Tabela zmian do Warunków naboru projektów (PDF 139 KB)

Zaktualizowane Warunki naboru projektów (PDF 451 KB)

ARCHIWUM:

Warunki naboru projektu w trybie nadzwyczajnym dla Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych  (PDF 441 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie dostępny jest w Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu  (PDF 4 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Pozostałe dokumenty (ZIP 2 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

-

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowych informacji udziela Punkt Informacyjny Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego pod nr telefonu 41 34 98 923 (w godzinach od 8:00 do 15:00) oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej infoEFS@sejmik.kielce.pl.

 

Linki

Strona internetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie o wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie na stronie internetowej RPOWŚ 2014-2020

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.