9.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotneRPO Łódzkiego

Termin konkursu

zakończony 10.05.2021

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Łódzkiego

Działanie

9.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Poddziałanie

9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne

Termin rozstrzygnięcia konkursu

I runda: sierpień 2021 r.;II runda: wrzesień 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Terminy składania wniosków        

I runda od 22.03.2021 r. godz. 00:00 do 12.04.2021 r. godz. 14:00      

II runda od 19.04.2021 r. godz. 00:00 do 10.05.2021 r. godz. 14:00

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie uznaje się datę wysłania wersji elektronicznej wniosku za pośrednictwem generatora wniosków. Wnioski złożone w innej formie niż za pośrednictwem generatora pozostaną bez rozpatrzenia.  

Jednocześnie, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19.termin na złożenie wniosku zostanie zachowany, również w przypadku gdy wniosek wpłynie do WUP w Łodzi za pomocą generatora wniosków w ciągu 14 dni po upływie terminu na jego złożenie tj w przypadku:

I rundy konkursu pomiędzy dniem 12.04.2021 r. po godz. 14.00 a dniem 26.04.2021 r. do godz. 14.00.

II rundy konkursu pomiędzy dniem 10.05.2021 r. po godz. 14.00 a dniem 24.05.2021 r. do godz. 14.00. 

Na wnioskodawcy spoczywa obowiązek wykazania, w załączniku do wniosku, że uchybienie terminowi złożenia wniosku do dnia 12.04.2021 r. do godz.14.00 w przypadku I rundy konkursu oraz do dnia 10.05.2021 r. do godz.14.00 w przypadku II rundy konkursu było wynikiem okoliczności bezpośrednio powiązanej z COVID-19. Oznacza to, że wnioskodawca, który składa wniosek po terminie, musi uwiarygodnić i wyjaśnić jaka okoliczność będąca bezpośrednim skutkiem wystąpienia COVID-19 spowodowała, że nie było w jego przypadku możliwe złożenie wniosku o dofinansowanie w pierwotnym terminie.

Ocena okoliczności, które spowodowały uchybienie terminowi leży w gestii IOK.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca przygotowuje wniosek w wersji elektronicznej, na obowiązującym formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu. Wniosek należy przygotować za pośrednictwem generatora wniosków, dostępnego na stronie: www.wup-fundusze.lodzkie.pl

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcami w niniejszym konkursie mogą być:

- powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne – powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR), o których mowa w art. 112 ustawy o pomocy społecznej;

- gminne samorządowe jednostki organizacyjne – ośrodki pomocy społecznej (OPS), o których mowa w art. 110 ustawy o pomocy społecznej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typy projektu przewidziane do realizacji w ramach tego konkursu to: rozwój usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej służących pomocy w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych, rozwój usług placówek wsparcia dziennego dla dzieci (powyżej 3 roku życia) i młodzieży służących integracji społecznej oraz zapobieganiu patologiom.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru zostały określone w Regulaminie konkursu (DOCX 221 KB)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 85,00% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Instytucja ogłaszająca konkurs ustala, że w  przypadku:

- I rundy koszty bezpośrednie muszą być rozliczane na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków, gdyż minimalna wartość dofinansowania wynosi powyżej 454 710,00 PLN

- II rundy koszty bezpośrednie muszą być rozliczane z zastosowaniem kwot ryczałtowych, gdyż maksymalna wartość dofinansowania wynosi 454 710,00 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

 Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi  8 082 053,00 PLN,  w tym:

- na I rundę – 5 082 053,00 PLN,

- na II rundę - 3 000 000,00 PLN.

Regulamin konkursu

Druga zmiana Regulaminu konkursu - 9 kwietnia 2021 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że z uwagi na konieczność wprowadzenia niezbędnych korekt w treści Regulaminu konkurs Nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/21 oraz załączniku nr 6 - Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych, dokonano zmian w powyższych dokumentów.

Zmiana obowiązuje od dnia 9 kwietnia 2021 r.

Regulamin konkursu (wersja 2 obowiązuje od dnia 9 kwietnia 2021 r.) (DOCX 221 KB)

Regulamin konkursu (wersja 2 obowiązuje od dnia 9 kwietnia 2021 r. rejestruj zmiany)  (DOCX 222 KB)

Załącznik nr 6 – Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych (wersja 2 obowiązuje od dnia 9 kwietnia 2021 r.) (DOC 603 KB)

Załącznik nr 6 – Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych (wersja 2 obowiązuje od dnia 9 kwietnia 2021 r. rejestruj zmiany)  (DOC 611 KB)

Zmiana Regulaminu konkursu - 8 kwietnia 2021 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że z uwagi na konieczność dostosowania zapisów umowy o dofinansowanie do polskiego prawodawstwa i zaktualizowanych „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na  lata 2014-2020” ” oraz „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020” zmianie ulegają Załącznik nr 7 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu i Załącznik nr 8 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe) do Regulaminu konkursu.

Zmiana Regulaminu konkursu obowiązuje od dnia 8 kwietnia 2021r. 

Załącznik nr 7 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu (2 wersja obowiązuje od dnia 8 kwietnia 2021r.)  (DOCX 199 KB)

Załącznik nr 7 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu (2 wersja obowiązuje od dnia 8 kwietnia 2021r. rejestruj zmiany)  (DOCX 420 KB)

Załącznik nr 8 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe) (2 wersja obowiązuje od dnia 8 kwietnia 2021r.)  (DOCX 229 KB)

Załącznik nr 8 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe) (2 wersja obowiązuje od dnia 8 kwietnia 2021r. rejestruj zmiany)  (DOCX 477 KB)

Regulamin konkursu (DOCX 220 KB)

Załącznik nr 1 - Wzór formularza wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego (DOCX 248 KB)

Załącznik nr 2 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (DOC 2 MB)

Załącznik nr 3 – Wzór karty oceny formalno – merytorycznej (DOCX 81 KB)

Załącznik nr 4 – Wzór stanowiska negocjacyjnego (DOCX 94 KB)

Załącznik nr 5 – Wzór karty oceny negocjacji (DOCX 95 KB)

Załącznik nr 6 – Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych (DOC 605 KB)

Załącznik nr 7 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu (DOCX 393 KB)

Załącznik nr 8 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe) (DOCX 400 KB)

Załącznik nr 9 – Minimalny zakres umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu (DOCX 107 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 1 - Wzór formularza wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego  (DOCX 248 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 7 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu   (DOCX 199 KB)

Załącznik nr 8 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe)  (DOCX 229 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15 ustawy wdrożeniowej oraz art. 18 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19.

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi znajdują się na stronie rpo.wup.lodz.pl w zakładce Często zadawane pytania

Linki

Instytucja ogłaszająca konkurs www.rpo.wup.lodz.pl

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.