9.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotneRPO Łódzkiego

Termin konkursu

zakończony 26.04.2021

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Łódzkiego

Działanie

9.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Poddziałanie

9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne

Termin rozstrzygnięcia konkursu

sierpień 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać w 16.03.2021 r. godz. 00:00 do 26.04.2021 r. godz. 14:00.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie uznaje się datę wysłania wersji elektronicznej wniosku za pośrednictwem generatora wniosków. Wnioski złożone w innej formie niż za pośrednictwem generatora pozostaną bez rozpatrzenia. 

Jednocześnie, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. termin na złożenie wniosku zostanie zachowany, również w przypadku gdy wniosek wpłynie do WUP w Łodzi za pomocą generatora wniosków w ciągu 14 dni po upływie terminu na jego złożenie tj. do dnia 10.05.2021 r. do godz. 14:00. 

Na wnioskodawcy spoczywa obowiązek wykazania, w załączniku do wniosku, że uchybienie terminowi złożenia wniosku do dnia 26.04.2021 r. do godz.14.00 było wynikiem okoliczności bezpośrednio powiązanej z COVID-19. Oznacza to, że wnioskodawca, który składa wniosek po terminie, musi uwiarygodnić i wyjaśnić jaka okoliczność będąca bezpośrednim skutkiem wystąpienia COVID-19 spowodowała, że nie było w jego przypadku możliwe złożenie wniosku o dofinansowanie w pierwotnym terminie.

Ocena okoliczności, które spowodowały uchybienie terminowi leży w gestii IOK.  

Wniosek złożony za pomocą generatora wniosków pomiędzy dniem 26.04.2021 r. po godz. 14.00 a dniem 10.05.2021 r. do godz. 14.00, bez wymaganego załącznika wyjaśniającego powód  nie złożenia wniosku w pierwotnym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca przygotowuje wniosek w wersji elektronicznej, na obowiązującym formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu. Wniosek należy przygotować za pośrednictwem generatora wniosków, dostępnego na stronie: www.wup-fundusze.lodzkie.pl

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcami w niniejszym konkursie mogą być:

  • instytucje pomocy i integracji społecznej,
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki, porozumienia i stowarzyszenia JST,
  • organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • podmioty lecznicze.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typy projektu przewidziane do realizacji w ramach tego konkursu to:

  • rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym osób starszych lub z niepełnosprawnościami służących zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności – w wymiarze społecznym

Ponadto można rozszerzyć wsparcie o następujące typy projektów:

  • rozwój usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej służących pomocy w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych,
  • rozwój usług placówek wsparcia dziennego dla dzieci (powyżej 3 roku życia) i młodzieży służących integracji społecznej oraz zapobieganiu patologiom.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru zostały określone w Regulaminie konkursu (DOCX 229 KB)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi w przypadku:

-  gdy projekt przewiduje realizację typu projektu „rozwój usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej służących pomocy w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych”– 85,00%,

-  w pozostałych przypadkach – 90,00%

Minimalna wartość dofinansowania projektu musi być wyższa niż 454 710 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi  16 688 721,00 PLN.

Regulamin konkursu

Druga zmiana Regulaminu konkursu - 9 kwietnia 2021 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że z uwagi na konieczność wprowadzenia niezbędnych korekt w treści Regulaminu konkurs Nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/21, załączniku nr 3 - Wzór karty oceny formalno-merytorycznej oraz załączniku nr 6 - Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych, dokonano zmian w powyższych dokumentów.  

Zmiany obowiązują od dnia 9 kwietnia 2021 r.

Regulamin konkursu (wersja 2 obowiązuje od dnia 9 kwietnia 2021 r.)  (DOCX 229 KB)

Regulamin konkursu (wersja 2 obowiązuje od dnia 9 kwietnia 2021 r. rejestruj zmiany)  (DOCX 229 KB)

Załącznik nr 3 – Wzór karty oceny formalno – merytorycznej  (wersja 2 obowiązuje od dnia 9 kwietnia 2021 r.)  (DOCX 84 KB)

Załącznik nr 3 – Wzór karty oceny formalno – merytorycznej  (wersja 2 obowiązuje od dnia 9 kwietnia 2021 r. rejestruj zmiany)  (DOCX 85 KB)

Załącznik nr 6 – Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych (wersja 2 obowiązuje od dnia 9 kwietnia 2021 r.)  (DOC 713 KB)

Załącznik nr 6 – Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych (wersja 2 obowiązuje od dnia 9 kwietnia 2021 r. rejestruj zmiany)  (DOC 727 KB)

Zmiana Regulaminu konkursu - 8 kwietnia 2021 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że z uwagi na konieczność dostosowania zapisów umowy o dofinansowanie do polskiego prawodawstwa i zaktualizowanych „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na  lata 2014-2020” oraz „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020” zmianie ulega Załącznik nr 7 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu do Regulaminu konkursu.

Zmiana Regulaminu konkursu obowiązuje od dnia 8 kwietnia 2021r. 

Załącznik nr 7 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu (2 wersja obowiązuje od dnia 8 kwietnia 2021r.) (DOCX 198 KB)

Załącznik nr 7 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu (2 wersja obowiązuje od dnia 8 kwietnia 2021r. rejestruj zmiany)  (DOCX 424 KB)

Regulamin konkursu (DOCX 230 KB)

Załącznik nr 1 – Wzór formularza wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego (DOCX 258 KB)

Załącznik nr 2 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (DOC 2 MB)

Załącznik nr 3 – Wzór karty oceny formalno – merytorycznej (DOCX 86 KB)

Załącznik nr 4 – Wzór stanowiska negocjacyjnego (DOCX 97 KB)

Załącznik nr 5 – Wzór karty oceny negocjacji (DOCX 99 KB)

Załącznik nr 6 – Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych (DOC 714 KB)

Załącznik nr 7 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu (DOCX 390 KB)

Załącznik nr 8 – Minimalny zakres umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu.  (DOCX 109 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 1 – Wzór formularza wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego  (DOCX 258 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 7 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu (DOCX 198 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15 ustawy wdrożeniowej oraz art. 18 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19.

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi znajdują się na stronie rpo.wup.lodz.pl w zakładce Często zadawane pytania

Linki

Instytucja ogłaszająca konkurs www.rpo.wup.lodz.pl

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.