9.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotneRPO Łódzkiego

Termin konkursu

od 30.12.2017 do 19.02.2018

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

RPO Łódzkiego

Działanie

9.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Poddziałanie

9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Czerwiec 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować na formularzu wniosku zgodnym z Załącznikiem nr 1 do  Regulaminu konkursu, w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem generatora wniosków, dostępnego na stronie: www.wup-fundusze.lodzkie.pl

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą w ramach projektu może być podmiot wskazany w art. 4 bądź podmiot wykonujący działalność leczniczą zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Rozwój usług świadczonych w ramach wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i z niepełnosprawnościami – wdrożenie programów zdrowotnych.

Wnioskodawcy są zobligowani do realizacji działań projektowych zgodnie z zakresem Regionalnego Programu Zdrowotnego „Program badań przesiewowych słuchu oraz mowy dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych z terenu województwa łódzkiego na lata 2018 - 2020” 

Działania dotyczą w szczególności:

  1. Przeprowadzenie akcji informacyjno – promocyjnej
  2. Szkolenie dla pielęgniarek szkolnych/higienistek szkolnych ze szkół uczestniczących w Programie - szkolenie ukierunkowane na podniesienie kwalifikacji zawodowych
  3. Spotkania edukacyjno – informacyjne tj. skierowane do rodziców/ opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do pierwszych klas szkół podstawowych i do wychowawców tych klas
  4. Zajęcia edukacyjne w formie zabawy edukacyjnej, skierowane do uczniów klas I szkół podstawowych
  5. Badania przesiewowe obejmujące: badanie przesiewowe słuchu; badanie przesiewowe mowy
  6. Terapię logopedyczną dla dzieci ze zidentyfikowanymi objawami zaburzeń.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

90,00%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

9 165 312PLN

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (DOCX 164 KB)

Załącznik nr 1 – Formularz wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020 (PDF 224 KB)

Załącznik nr 2 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (DOC 2 MB)

Załącznik nr 3 – Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020 EFS (DOCX 59 KB)

Załącznik nr 4 – Wzór stanowiska negocjacyjnego (DOCX 55 KB)

Załącznik nr 5 – Wzór karty oceny negocjacji (DOCX 63 KB)

Załącznik nr 6 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020 EFS (DOCX 244 KB)

Załącznik nr 7 – Wzór minimalnego zakresu umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu (DOCX 175 KB)

Załącznik nr 8 – Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ 2014-2020 (DOC 169 KB)

Załącznik nr 9 - Program badań przesiewowych słuchu oraz mowy dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych z terenu województwa łódzkiego na lata 2018 – 2020 (DOCX 368 KB)

Załącznik nr 10 – Wzór Sprawozdania merytorycznego z realizacji Programu (XLSX 113 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 1 – Formularz wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020  (PDF 224 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 6 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020 EFS (DOCX 244 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. z późn. zm.

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi zamieszczane są w zakładce Często zadawane pytania na stronie www.rpo.wup.lodz.pl

Linki

Serwis Instytucji Ogłaszającej Konkurs – www.rpo.wup.lodz.pl

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.