9.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

9.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – ZITRPO Łódzkiego

Termin konkursu

od 30.12.2017 do 22.01.2018

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

RPO Łódzkiego

Działanie

9.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Poddziałanie

9.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT

Termin rozstrzygnięcia konkursu

czerwiec 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski składane są za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego na stronie:
www.wup-fundusze.lodzkie.pl

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca przygotowuje wniosek w wersji elektronicznej, na obowiązującym formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu i składa za pośrednictwem generatora wniosków, dostępnego na stronie:www.wup-fundusze.lodzkie.pl

Kto może składać wnioski?

 • Instytucje pomocy i integracji społecznej,
 • Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki, porozumienia i stowarzyszenia JST,
 • Organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • Podmioty lecznicze.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ projektu przewidziany do realizacji w ramach tego konkursu to:

rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych lub niesamodzielnych, w tym osób starszych lub z niepełnosprawnościami służących zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności (usługi zdrowotne). 

Działania dotyczą w szczególności:

 • wsparcie działalności lub tworzenia nowych miejsc opieki medycznej w formach zdeinstytucjonalizowanych;
 • długoterminowej medycznej opieki domowej nad osobą niesamodzielną, w tym pielęgniarskiej opieki długoterminowej;
 • zapewniania opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi w zastępstwie za opiekunów będących członkami rodzin, w tym opieki domowej lub miejsc opieki w dziennych formach;
 • wsparcia psychologicznego lub szkoleń dla opiekunów, w szczególności członków rodzin, w zakresie opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi;
 • przygotowania i tworzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego, połączonego z doradztwem w doborze sprzętu, treningami z zakresu samoobsługi wypożyczonego sprzętu oraz przygotowanie warunków do opieki domowej;
 • teleopieki medycznej, wykorzystywanej na potrzeby doradztwa medycznego oraz bezpośredniej pomocy personelu medycznego na wezwanie w szczególnej sytuacji;
 • szkoleń oraz prowadzenia doradztwa w zakresie dostosowania podmiotów leczniczych do potrzeb osób niesamodzielnych;
 • wsparcia zespołów środowiskowych, w szczególności na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej lub psychiatrycznej.

 Wsparcie musi być realizowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru określone są w Regulaminie konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 90,00%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi  11 501 571,24 PLN.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (DOCX 336 KB)

Załącznik nr 1 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020. (PDF 220 KB)

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. (DOC 2 MB)

Załącznik nr 3 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020 EFS. (DOCX 58 KB)

Załącznik nr 4 Wzór karty oceny negocjacji. (DOCX 58 KB)

Załącznik nr 5 Wzór stanowiska negocjacyjnego. (DOCX 55 KB)

Załącznik nr 6 Wzór Karty oceny zgodności ze strategią ZIT wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020 EFS. (DOCX 135 KB)

Załącznik nr 7 Wymagania dotyczące standardu realizacji przedsięwzięć oraz wykaz dopuszczalnych stawek towarów i usług. (DOC 243 KB)

Załącznik nr 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020 EFS. (DOCX 268 KB)

Załącznik nr 9 Wzór minimalnego zakresu umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu. (DOCX 157 KB)

Załącznik nr 10 Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ 2014-2020. (DOC 216 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 1 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020.  (PDF 220 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020 EFS. (DOCX 268 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi zamieszczane są w zakładce Często zadawane pytania na stronie www.rpo.wup.lodz.pl

Linki

Serwis Instytucji Ogłaszającej Konkurs – www.rpo.wup.lodz.pl

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.