9.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

9.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – ZITRPO Łódzkiego

Termin konkursu

zakończony 30.04.2018

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Łódzkiego

Działanie

9.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Poddziałanie

9.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioskodawca przygotowuje wniosek w wersji elektronicznej, na obowiązującym formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu. Wniosek należy przygotować za pośrednictwem generatora wniosków, dostępnego na stronie: www.wup-fundusze.lodzkie.pl

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca przygotowuje wniosek w wersji elektronicznej, na obowiązującym formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu. Wniosek należy przygotować za pośrednictwem generatora wniosków, dostępnego na stronie: www.wup-fundusze.lodzkie.pl

Kto może składać wnioski?

 • Instytucje pomocy i integracji społecznej,
 • Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki, porozumienia i stowarzyszenia JST,
 • Organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • Podmioty lecznicze.

Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej jest możliwe wyłącznie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą uprawnione do tego na mocy przepisów prawa obowiązującego. 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ projektu przewidziany do realizacji w ramach tego konkursu to:

rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych lub niesamodzielnych, w tym osób starszych lub z niepełnosprawnościami służących zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności (usługi zdrowotne). 

Działania dotyczą w szczególności:

 • wsparcia działalności lub tworzenia nowych dziennych domów opieki medycznej (DDOM), zgodnie ze standardem DDOM, stanowiącym załącznik nr 11 do Regulaminu;
 • długoterminowej medycznej opieki domowej nad osobą niesamodzielną, w tym pielęgniarskiej opieki długoterminowej;
 • zapewniania opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi w zastępstwie za opiekunów będących członkami rodzin, w tym opieki domowej lub miejsc opieki w dziennych formach;
 • wsparcia psychologicznego lub szkoleń dla opiekunów, w szczególności członków rodzin, w zakresie opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi;
 • teleopieki medycznej, wykorzystywanej na potrzeby doradztwa medycznego oraz bezpośredniej pomocy personelu medycznego na wezwanie w szczególnej sytuacji;
 • szkoleń oraz prowadzenia doradztwa w zakresie dostosowania podmiotów leczniczych do potrzeb osób niesamodzielnych;
 • wsparcia zespołów środowiskowych, w szczególności na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej lub psychiatrycznej. 


Wsparcie musi być realizowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

90,00%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

8 824 235,00PLN

Regulamin konkursu

Druga zmiana Regulaminu konkursu Nr 09.02.02-IP.01-10-002/18 - 20 kwietnia 2018 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że w celu doprecyzowania zapisów oraz wyeliminowania omyłek pisarskich dokonano zmiany Regulaminu konkursu Nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/18 wraz z Załącznikiem Nr 7 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych. 

Powyższe zmiany obowiązują od dnia 20 kwietnia 2018 r.

Regulamin konkursu  (wersja 3, obowiązuje od 20 kwietnia 2018 r.) (DOCX 556 KB)

Regulamin konkursu  (DOCX 561 KB) (wersja 3, obowiązuje od 20 kwietnia 2018 r., rejestruj zmiany)

Załącznik nr 7 – Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych (DOC 652 KB) (wersja 2, obowiązuje od 20 kwietnia 2018 r.)

Załącznik nr 7 – Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych (DOC 653 KB) (wersja 2, obowiązuje od 20 kwietnia 2018 r., rejestruj zmiany)

Zmiana Regulaminu konkursu Nr 09.02.02-IP.01-10-002/18 - 18 kwietnia 2018 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że w celu doprecyzowania zapisów oraz wyeliminowania omyłek pisarskich dokonano zmiany Regulaminu konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/18 wraz z Załącznikiem Nr 6 Wzór karty oceny zgodności ze Strategią ZIT wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 EFS i Załącznikiem Nr 10 Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie projektu. 

Powyższe zmiany obowiązują od dnia 17 kwietnia 2018 r.

Regulamin konkursu (DOCX 557 KB) (wersja 2, obowiązuje od 17 do 19 kwietnia 2018 r.)

Regulamin konkursu (DOCX 558 KB) (wersja 2, obowiązuje od 17 do 19 kwietnia 2018 r., rejestruj zmiany)

Załącznik nr 6 – Wzór Karty oceny zgodności ze Strategią ZIT wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020 EFS (DOCX 139 KB) (wersja 2, obowiązuje od 17 kwietnia 2018 r.)

Załącznik nr 6 – Wzór Karty oceny zgodności ze Strategią ZIT wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020 EFS (DOCX 139 KB) (wersja 2, obowiązuje od 17 kwietnia 2018 r., rejestruj zmiany)

Załącznik nr 10 - Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie projektu (DOC 559 KB) (wersja 2, obowiązuje od 17 kwietnia 2018 r.)

Załącznik nr 10 - Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie projektu (DOC 559 KB) (wersja 2, obowiązuje od 17 kwietnia 2018 r., rejestruj zmiany)

-------------------------------------------------------------

Regulamin konkursu (wersja 1, obowiązuje do 16 kwietnia 2018 r.) (DOCX 600 KB)

Załącznik nr 1 – Formularz wniosku o dofinansowanie projektu. (PDF 226 KB)

Załącznik nr 2 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu. (DOC 2 MB)

Załącznik nr 3 – Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020 EFS.  (DOCX 70 KB)

Załącznik nr 4 – Wzór karty oceny negocjacji.  (DOCX 405 KB)

Załącznik nr 5– Wzór stanowiska negocjacyjnego. (DOCX 401 KB)

Załącznik nr 6 – Wzór Karty oceny zgodności ze Strategią ZIT wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020 EFS. (wersja 1, obowiązuje do 16 kwietnia 2018 r.) (DOCX 138 KB)

Załącznik nr 7 – Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych. (DOC 652 KB)

Załącznik nr 8 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020 EFS. (DOCX 15 MB)

Załącznik nr 9 – Wzór minimalnego zakresu umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu. (DOCX 130 KB)

Załącznik nr 10 - Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie projektu. (wersja 1, obowiązuje do 16 kwietnia 2018 r.) (DOC 560 KB)

Załącznik nr 11 - Dzienny dom opieki medycznej - organizacja i zadania (Standard DDOM). (PDF 499 KB)

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 1 – Formularz wniosku o dofinansowanie projektu. (PDF 226 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 8 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020 EFS.  (DOCX 15 MB)

Załącznik nr 9 – Wzór minimalnego zakresu umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu.  (DOCX 130 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi zamieszczane są w zakładce Często zadawane pytania na stronie www.rpo.wup.lodz.pl

Linki

Serwis Instytucji Ogłaszającej Konkurs – www.rpo.wup.lodz.pl

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.