9.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

9.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – ZITRPO Łódzkiego

Termin konkursu

zakończony 5.10.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Łódzkiego

Działanie

9.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Poddziałanie

9.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT

Termin rozstrzygnięcia konkursu

luty 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioskodawca przygotowuje wniosek w wersji elektronicznej, na obowiązującym formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu. Wniosek należy przygotować za pośrednictwem generatora wniosków, dostępnego na stronie: www.wup-fundusze.lodzkie.pl

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać w od 25.09.2020 r. godz. 00:00 do 05.10.2020 r. godz. 14:00

Jednocześnie, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.termin na złożenie wniosku zostanie zachowany, również w przypadku gdy wniosek wpłynie do WUP w Łodzi za pomocą generatora wniosków w ciągu 14 dni po upływie terminu na jego złożenie tj. do dnia 19.10.2020 r. do godz. 14:00.Na wnioskodawcy spoczywa obowiązek wykazania, w załączniku do wniosku, że uchybienie terminowi złożenia wniosku do dnia 05.10.2020 r. do godz.14.00 było wynikiem okoliczności bezpośrednio powiązanej z COVID-19. Oznacza to, że wnioskodawca, który składa wniosek po terminie, musi uwiarygodnić i wyjaśnić jaka okoliczność będąca bezpośrednim skutkiem wystąpienia COVID-19 spowodowała, że nie było w jego przypadku możliwe złożenie wniosku o dofinansowanie w pierwotnym terminie. Ocena okoliczności, które spowodowały uchybienie terminowi leży w gestii IOK WUP. Wniosek złożony za pomocą generatora wniosków pomiędzy dniem 05.10.2020 r. po godz. 14.00 a dniem 19.10.2020 r. do godz. 14.00, bez wymaganego załącznika wyjaśniającego powód  nie złożenia wniosku w pierwotnym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca przygotowuje wniosek w wersji elektronicznej, na obowiązującym formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu. Wniosek należy przygotować za pośrednictwem generatora wniosków, dostępnego na stronie: www.wup-fundusze.lodzkie.pl

 

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcami w niniejszym konkursie mogą być:

  • instytucje pomocy i integracji społecznej,
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
  • związki, porozumienia i stowarzyszenia JST,
  • organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • podmioty lecznicze.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach tego konkursu to: rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym osób starszych lub z niepełnosprawnościami służących zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności – w wymiarze społecznym; rozwój usług placówek wsparcia dziennego dla dzieci (powyżej 3 roku życia) i młodzieży służących integracji społecznej oraz zapobieganiu patologiom. 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru zostały określone w Regulaminie konkursu (DOCX 234 KB)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi:

- w przypadku realizacji typu projektu „rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym osób starszych lub z niepełnosprawnościami służących zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności – w wymiarze społecznym” – 90,00%,

- w przypadku realizacji typu projektu „rozwój usług placówek wsparcia dziennego dla dzieci (powyżej 3 roku życia) i młodzieży służących integracji społecznej oraz zapobieganiu patologiom”- 95,00%,

- w przypadku realizacji obu typów projektu – 90,00%.

Minimalna wartość dofinansowania projektu musi być wyższa niż 440 800,00 PLN 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi  14 001 884,00 PLN

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (DOCX 234 KB)

Załącznik nr 1 Wzór formularza wniosku o dofinansowanie projektu (DOCX 250 KB)

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŁ 2014-2020 (DOC 2 MB)

Załącznik nr 3 Wzór Karty oceny formalno – merytorycznej (DOCX 80 KB)

Załącznik nr 4 Wzór stanowiska negocjacyjnego (DOCX 94 KB)

Załącznik nr 5 Wzór Karty oceny negocjacji (DOCX 95 KB)

Załącznik nr 6 Wzór Karty oceny zgodności ze Strategią ZIT (DOCX 93 KB)

Załącznik nr 7 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych (DOC 731 KB)

Załącznik nr 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (DOCX 390 KB)

Załącznik nr 9 Minimalny zakres umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu  (DOCX 107 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 1 Wzór formularza wniosku o dofinansowanie projektu  (DOCX 250 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu  (DOCX 390 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz art. 18 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 694). Zmiany w procedurze odwoławczej spowodowane wystąpieniem  pandemii COVID-19 obowiązują w okresie przewidzianym w art. 35 ww. ustawy , tj. od 01.02.2020 r. do 31.12.2020 r. 

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi znajduj się na stronie rpo.wup.lodz.pl w zakładce Często zadawane pytania

Linki

Instytucja ogłaszająca konkurs www.rpo.wup.lodz.pl

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.