9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie - Typ projektu ERPO Małopolskiego

Termin konkursu

od 30.12.2017 do 14.02.2018

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

RPO Małopolskiego

Działanie

9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie - Typ projektu E

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Konkurs nie jest dzielony na rundy. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpocznie się dnia 30 grudnia 2017 r. (dzień otwarcia naboru) i prowadzony będzie do dnia 14 lutego 2018 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru). Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – lipiec 2018 r. Okres ten może ulec wydłużeniu w uzasadnionych przypadkach. Wnioskodawca zamierzający uczestniczyć w naborze zobowiązany jest złożyć wniosek w terminie od dnia otwarcia do dnia i godziny zamknięcia naboru włącznie.

Miejsce składania wniosków

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu e-RPO, udostępnionego pod adresem: erpo.malopolska.pl, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów prowadzony będzie od dnia 30 grudnia 2017 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 14 lutego 2018 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

W przypadku wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl zostaną zamieszczone informacje dotyczące odpowiednich zasad postępowania.

Kto może składać wnioski?

Zgodnie ze SzOOP RPO WM o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności:

-        jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
-        jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
-        organizacje pozarządowe,
-        organizacje non-profit,
-        kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
-        podmioty ekonomii społecznej,
-        przedsiębiorcy,
-        instytucje publiczne i prywatne świadczące usługi medyczne.

Powyższy katalog dotyczy zarówno Wnioskodawcy, jak i Partnera/ów.

Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej może być realizowane wyłącznie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą uprawnione do tego na mocy przepisów prawa obowiązującego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie ze SzOOP RPO WM grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) w ramach niniejszego konkursu są:

-        osoby niesamodzielne, zgodnie z definicją zawartą w Podrozdziale 1.2 Regulaminu konkursu,
-        opiekunowie nieformalni osób niesamodzielnych, zgodnie z definicją zawartą w Podrozdziale 1.2 Regulaminu konkursu,
-        podmioty lub osoby świadczące usługi z zakresu opieki długoterminowej.

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację typu E. Rozwój opieki długoterminowej we wskazanym wykazie dziedzin priorytetowych (tj. onkologii, psychiatrii, geriatrii, a także w zakresie dotyczącym chorób układu krążenia, układu oddechowego, układu kostno-stawowo-mięśniowego, opieki nad matką i dzieckiem oraz neurologii) w formach innych niż szpitalne, w szczególności w formie usług realizowanych w sposób zdeinstytucjonalizowany – poprzez rozwój środowiskowych form opieki. Udzielane wsparcie ma być zgodne z dokumentem „Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności”, które stanowią załącznik nr 16 do Regulaminu konkursu oraz przyczynić się do wprowadzenia/zwiększenia usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności.

Zakres udzielanego wsparcia ma być realizowany w formach:

a) wsparcia działalności lub tworzenia nowych miejsc opieki medycznej w formach zdeinstytucjonalizowanych w tym Dziennych Domów Opieki Medycznej zgodnie ze standardami wypracowanymi w ramach PO WER (tj. Załącznikiem nr 15 do Regulaminu konkursu „Standard dziennego domu opieki medycznej”)
lub
b) innych form opieki na osobami niesamodzielnymilubb)     długoterminowej medycznej opieki domowej nad osobą niesamodzielną, w tym pielęgniarskiej opieki długoterminowej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 92,73 % wydatków kwalifikowalnych.

Pozostałe środki będzie stanowił wkład własny Wnioskodawcy – minimum 7,27 % wydatków kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 12 201 543,99 PLN.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (.pdf,  KB)

Załączniki do regulaminu konkursu

Załącznik 1 Kryteria wyboru projektów (.pdf, 459 KB)

Załącznik 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 552 KB)

Załącznik 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (.pdf,  1 MB)

Załącznik 4 Regulamin korzystania z Systemu e-RPO (.pdf, 315 KB)

Załącznik 5 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (.pdf,  1,3 MB)

Załącznik 6 Definicje wskaźników dla konkursu w ramach Poddziałania 9.2.1 RPO WM 2014-2020 (.pdf, 321 KB)

Załącznik 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa) (.pdf,  3,4 MB)

Załącznik 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe) (.pdf, 3,4 MB)

Załącznik 9 Wzór umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu (.pdf, 559 KB)

Załącznik 10 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 464 KB)

Załącznik 11 Katalog maksymalnych dopuszczalnych cen rynkowych i standardów usług dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (.pdf, 393 KB)

Załącznik 12 Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-RPO wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (.pdf, 1,1 MB)

Załącznik 13 Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową (.pdf, 312 KB)

Załącznik 14 Dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu/przygotowania uchwały w sprawie realizacji projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie (.pdf, 445 KB)

Załącznik 15 Standard dziennego domu opieki medycznej (.pdf, 558 KB)

Załącznik 16 Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności (.pdf, 1,3 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku stanowi załączniknr 2 do Regulaminu konkursu

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy stanowią załączniki nr 7 i 8 do Regulaminu konkursu

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została opisana w załączniku nr 10 do Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem konkursu. Informacji dotyczących konkursu udzielają Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach: pon. 8:00–18:00, wt. – pt. 8:00–16:00:

  • Punkt Informacyjny w Krakowie, ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków Infolinia: (12) 616 06 16, Fax (12) 29 90 941 Tel.: (12) Tel. (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail: fem@umwm.pl.
  • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, Tel.: (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl.
  • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, Tel.: (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl.
  • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, Tel.: (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl.
  • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, Tel.: (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63 (14) 628 88 12, (14) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail:  fem_tarnow@umwm.pl.

Linki

http://www.rpo.malopolska.pl/

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.