9.2 Włączenie społeczne

9.2.1 Aktywne włączenie społeczneRPO Kujawsko-pomorskiego

Termin konkursu

od 30.09.2020 do 29.01.2021

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

RPO Kujawsko-pomorskiego

Działanie

9.2 Włączenie społeczne

Poddziałanie

9.2.1 Aktywne włączenie społeczne

Termin rozstrzygnięcia konkursu

czerwiec 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Biuro Podawczo-Kancelaryjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić  i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.generator.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w formie papierowej.

Wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z pismem przewodnim może być dostarczony:

- osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) – decyduje data wpływu do Biura Podawczo-Kancelaryjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  w Toruniu;

- poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego  w rozumieniu Prawa pocztowego – decyduje data wpływu do Biura Podawczo-Kancelaryjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  w Toruniu. 

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 8:00 do 15:00, we wtorki od 8:00 do 16:30,  w piątki od 8:00 do 13:30.

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą lub partnerem musi być podmiot ekonomii społecznej. 

W przypadku gdy liderem jest podmiot ekonomii społecznej to partnerem/mi może być:

- jednostka samorządu terytorialnego i/lub jej jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną;

- podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w tym organizacje pozarządowe) posiadające osobowość prawną;

- podmioty ekonomii społecznej. 

W przypadku gdy partnerem jest podmiot ekonomii społecznej to liderem oraz (jeżeli dotyczy) innymi partnerami mogą być:

- jednostka samorządu terytorialnego i/lub jej jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną;

- podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w tym organizacje pozarządowe) posiadające osobowość prawną;

- podmioty ekonomii społecznej. 

Wniosek o dofinansowanie projektu nie może być złożony przez podmiot, co do którego ogłoszono upadłość lub znajdujący się w stanie likwidacji.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne a także powrót na rynek pracy realizowane w oparciu o:

a. Program Aktywizacja i Integracja i/lub,

b. Kontrakt socjalny lub jego odmiany i/lub,

c. Program Aktywności Lokalnej i/lub,

d. inne metody, modele, narzędzia pracy socjalnej o charakterze indywidualnym, rodzinnym, środowiskowym;

z obligatoryjnym wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej i/lub zawodowej i/lub edukacyjnej i/lub zdrowotnej.

2. Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy realizowane poprzez:

a. programy reintegracji zawodowej i społecznej realizowane przez podmioty, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

b. programy na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami (w tym w ramach WTZ i ZAZ) .

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w Regulaminie konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego projektu wynosi 92%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi: 2.053.369,56 zł.

Regulamin konkursu

Komunikat z dnia 16 października 2020 r. w sprawie wydłużenia terminu naboru (PDF 180 KB)

Regulamin konkursu - obowiązuje od 15.10.2020 r.  (PDF 1 MB)

Regulamin konkursu-nieaktualny.  (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie.  (DOCX 161 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie.  (DOCX 4 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w załączniku nr 11 do Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają:

– pracownicy punktów informacyjnych pod nr tel. 56 621 82 68 w godzinach:

poniedziałki i wtorki 7.30-17.30

środy, czwartki, piątki 7.30-15.30 (pozostałe numery telefonów dla lokalnych punktów informacyjnych wskazano Regulaminie konkursu)

– pracownicy DW RPO – Wydział Wyboru Projektów pod nr tel. 56 652 18 65 w godzinach:

wtorki 11.30 – 12.30

czwartki 12.30 – 13.30.

Pytania można zgłaszać również  przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

Linki

http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-ogloszenia?mmid=470

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.