9.2 Włączenie społeczne

9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczymRPO Kujawsko-pomorskiego

Termin konkursu

zakończony 22.05.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Kujawsko-pomorskiego

Działanie

9.2 Włączenie społeczne

Poddziałanie

9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym

Termin rozstrzygnięcia konkursu

październik 2020

Miejsce składania wniosków

Biuro Podawczo-Kancelaryjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić  i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.generator.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w formie papierowej.

Wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z pismem przewodnim może być dostarczony:

  • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) – decyduje data wpływu do Biura Podawczo-Kancelaryjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  w Toruniu;
  • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego  w rozumieniu Prawa pocztowego – decyduje data wpływu do Biura Podawczo-Kancelaryjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  w Toruniu. 

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00,  w piątki od 7:30 do 14:00.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu może ubiegać się każdy podmiot z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

W przypadku realizacji projektu partnerskiego partnerem może być każdy podmiot z wyłączeniem osób  fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

UWAGA: Wnioskodawca lub Partner na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie musi posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie pracy z młodzieżą, w stosunku do której zastosowano sądowy środek wychowawczy lub poprawczy.

Okres 3 lat musi dotyczyć jednej instytucji, nie można sumować doświadczenia wnioskodawcy i partnera/ów. Okres ten nie musi być jednak nieprzerwany, tzn.: może składać się na niego kilka okresów, w których instytucja zdobywała doświadczenie w przedmiotowym obszarze.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zindywidualizowane i kompleksowe działania na rzecz poprawy szans na zatrudnienie  oraz  zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży, wobec której zastosowano sądowy środek wychowawczy lub poprawczy obejmujące:

a) działania  służące  wzmacnianiu  kompetencji  społecznych  młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym,

b) działania resocjalizacyjne, terapeutyczne i wychowawcze dla młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym,

c) działania  wspomagające  efektywność  procesu  resocjalizacji  poprzez doradztwo  edukacyjno-zawodowe  oraz  wsparcie  służące  uzupełnieniu kompetencji  i  kwalifikacji  zawodowych  młodzieży  objętej  sądowym środkiem  wychowawczym lub  poprawczym  nie  kwalifikującej  się  do wsparcia  w  ramach  projektów  Ochotniczych  Hufców  Pracy  w  PI  8ii POWER.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo określone w Regulaminie konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego projektu wynosi 95%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi: 4 959 791,69 zł.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 985 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 836 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w załączniku nr 11 do Regulaminu konkursu (PDF 985 KB).

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają:

– pracownicy punktów informacyjnych pod nr tel. 56 621 82 68 w godzinach:poniedziałki i wtorki 7.30-17.30środy, czwartki, piątki 7.30-15.30(pozostałe numery telefonów dla lokalnych punktów informacyjnych wskazano Regulaminie konkursu)

– pracownicy DW RPO – Wydział Wyboru Projektów Europejskiego Funduszu Społecznego pod nr tel. 795 150 336 w godzinach:wtorek i czwartek 11:00 -12:30 

Pytania można zgłaszać również  przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.