9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie - Typ projektu BRPO Małopolskiego

Termin konkursu

zakończony 3.10.2018

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Małopolskiego

Działanie

9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie - Typ projektu B

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – luty 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Instytucją Ogłaszającą Konkurs jest Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu e-RPO, udostępnionego pod adresem: erpo.malopolska.pl, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego, i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów prowadzony będzie od dnia 10 sierpnia 2018 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 3 października 2018 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

W przypadku wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl zostaną zamieszczone informacje dotyczące odpowiednich zasad postępowania

Kto może składać wnioski?

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WM o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu mogą ubiegać się:

-        jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

-        jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,

-        organizacje pozarządowe,

-        organizacje non-profit,

-        kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,-        podmioty ekonomii społecznej,

-        przedsiębiorcy,

-        instytucje publiczne i prywatne świadczące usługi medyczne.

Powyższy katalog dotyczy zarówno Wnioskodawcy, jak i Partnera/ów.

Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej może być realizowane wyłącznie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą uprawnione do tego na mocy przepisów prawa obowiązującego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WM grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) w ramach niniejszego konkursu są:

-     dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci i młodzież w wieku szkolnym (do ukończenia szkoły podstawowej) oraz ich rodziny.

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację typu projektu B wdrożenie programów zdrowotnych ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży.

W ramach konkursu wyłonione zostaną projekty służące wdrożeniu trzech  Regionalnych Programów Zdrowotnych (RPZ) w zakresie wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych oraz zagrożonych niepełnosprawnością w następujących obszarach:

·           „Wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym” stanowiącym Załącznik nr 15 do Regulaminu,

·           „Wczesne  wykrywanie wad rozwojowych u dzieci w wieku szkolnym w zakresie zaburzeń słuchu i wad wymowy” stanowiącym Załącznik nr 16 do Regulaminu,

·           „Wczesne wykrywanie wad wzroku u dzieci w wieku 5 lat” stanowiącym Załącznik nr 17 do Regulaminu.

Zakres działań przewidzianych do realizacji w projekcie musi być zgodny z zapisami poszczególnych Regionalnych Programów Zdrowotnych.

Jeden wniosek o dofinansowanie nie może dotyczyć więcej niż jednego, wybranego RPZ.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 92,73% wydatków kwalifikowalnych.

Pozostałe środki będzie stanowił wkład własny Wnioskodawcy – minimum 7,27% wydatków kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 25 092 640,41 PLN.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (.pdf, 552 KB)

Załączniki do Regulaminu konkursu

Załącznik 1a Kryteria wyboru projektów (.pdf, 522 KB)

Załącznik 1b Kryteria wyboru projektów – zakres uzupełnień i/lub poprawek wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 308 KB)

Załącznik 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 364 KB)

Załącznik 3   Instrukcja wypełniania wniosku (.pdf, 692 KB)

Oświadczenie o rzetelności (.pdf, 92 KB)

Załącznik 4 Regulamin korzystania z Systemu e-RPO (.pdf, 181 KB)

Załącznik 5 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (.pdf, 757 KB)

Załącznik 6 Definicje wskaźników dla konkursu (.pdf, 166 KB)

Załącznik 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa) (.pdf, 1,26 MB)

Załącznik 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe) (.pdf, 1,27 MB)

Załącznik 9 Wzór umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu (.pdf, 467 KB)

Załącznik 10 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 312 KB)

Załącznik 11 Katalog maksymalnych dopuszczalnych cen rynkowych i standardów usług (.pdf, 198 KB)

Załącznik 12 Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-RPO (.pdf, 772 KB)

Załącznik 13 Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową (.pdf, 103 KB)

Załącznik 14 Dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu/przygotowania uchwały w sprawie realizacji projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie (.pdf, 300 KB)

Załącznik 15 Regionalny Program Zdrowotny Samorządu Województwa Małopolskiego „Wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym” (.pdf, 1,02 MB)

Załącznik 16 Regionalny Program Zdrowotny Samorządu Województwa Małopolskiego „Wczesne wykrywanie wad rozwojowych u dzieci w wieku szkolnym w zakresie zaburzeń słuchu i wad wymowy” (.pdf, 1,06 MB)

Załącznik 17 Regionalny Program Zdrowotny Samorządu Województwa Małopolskiego „Wczesne wykrywanie wad wzroku u dzieci w wieku 5 lat” (.pdf, 974 KB)

Akty prawne i dokumenty programowe konkursu wymienione w Regulaminie konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu – określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu konkursu

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzory umów o dofinansowanie projektu – określone w Załącznikach nr 7 i 8 do Regulaminu konkursu

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze – określone w Załączniku nr 10 do Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem konkursu. Informacji dotyczących konkursu udzielają Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

  • Punkt Informacyjny w Krakowie, ul. Wielicka 72B, 30-552 KrakówInfolinia: (12) 616 06 16, Fax (12) 29 90 941Tel. (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail: fem@umwm.pl;
  • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów,tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl;
  • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz,tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl;
  • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ,tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl;
  • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, (14) 628 88 12, (14) 628 88 13,fax. (14) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.

Linki

http://www.rpo.malopolska.pl/

 

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.