9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnychRPO Dolnośląskiego

Termin konkursu

zakończony 8.06.2021

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Dolnośląskiego

Działanie

9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych

Termin rozstrzygnięcia konkursu

czerwiec 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

al. Armii Krajowej 54

50-541 Wrocław

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek za pośrednictwem SOWA EFS RPDS zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (dla konkursów współfinansowanych z EFS).

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z instrukcją jego wypełniania dostępny jest na stronie internetowej IP RPO WD.

Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Ostateczny zakres informacji niezbędnych do wypełnienia wniosku w formularzu może być inny niż wskazany w załączniku (m. in. w zależności od specyfiki projektu i sytuacji Wnioskodawcy).

Wnioski w ramach niniejszego naboru są składane WYŁĄCZNIE w formie dokumentu elektronicznego.

Nabór wniosków za pośrednictwem systemu SOWA EFS RPDS rozpocznie się dnia 28.05.2021  r. o godz. 00:01zakończy się dnia 08.06.2021 r. o godz. 15.30.

System SOWA EFS jest dostępny poprzez stronę: https://generator-efs.dwup.pl oraz https://generator-efs.dolnyslask.pl.

IP RPO WD nie przewiduje możliwości skrócenia okresu naboru wniosków o dofinansowanie.

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu może złożyć Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiot naboru oraz typy operacji możliwe do realizacji wskazaliśmy w załączniku nr 4.

Kryteria wyboru projektów

Określiliśmy w wezwaniu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania środków europejskich ustalono na poziomie 85% wydatków kwalifikowanych projektu,

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.3. Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych wynosi 6 761 117,05 PLN. 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania środków europejskich ustalono na poziomie 85% wydatków kwalifikowanych projektu, tj. 6 049 420,52 PLN,  10 %, to środki budżetu państwa, tj. 711 696, 53 PLN oraz wkład własny na poziomie 5%, tj. 355 848,27 PLN.

IP RPO WD przewiduje w przedmiotowym projekcie możliwość rozliczania kosztów pośrednich. Całkowita wartość projektu wynosi 7 116 965,32 PLN. 

IP RPO WD dopuszcza możliwość zwiększenia wartości projektu w trakcie jego realizacji za zgodą IZ RPO WD. IP RPO WD dopuszcza możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie na mniejszą niż wskazana powyżej wartość projektu.

Regulamin konkursu

Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie

Załączniki do wezwania

Wzór wniosku o dofinansowanie

Określiliśmy w wezwaniu

Wzór umowy o dofinansowanie

Określiliśmy w wezwaniu

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Określiliśmy w wezwaniu

Pytania i odpowiedzi

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w zakresie wezwania proszę o kontakt z pracownikiem Wydziału Włączenia Społecznego Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, p. Andrzejem Nikiciukiem, pod nr tel.: 71 39 74 151 oraz adres e-mail: andrzej.nikiciuk@dwup.pl.       

Linki

Informacja o naborze na stronie DWUP

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.