9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnychRPO Dolnośląskiego

Termin konkursu

zakończony 11.06.2021

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Dolnośląskiego

Działanie

9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych

Termin rozstrzygnięcia konkursu

czerwiec 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

al. Armii Krajowej 54

50-541 Wrocław

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek za pośrednictwem SOWA EFS RPDS zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (dla konkursów współfinansowanych z EFS).

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z instrukcją jego wypełniania dostępny jest na stronie internetowej IP RPO WD.

Ostateczny zakres informacji niezbędnych do wypełnienia wniosku w formularzu może być inny niż wskazany w załączniku (m. in. w zależności od specyfiki projektu i sytuacji Wnioskodawcy).

Wnioski w ramach niniejszego naboru są składane WYŁĄCZNIE w formie dokumentu elektronicznego.

Nabór wniosków za pośrednictwem systemu SOWA EFS RPDS rozpocznie się dnia 29.05.2021  r. o godz. 00:01 zakończy się dnia 11.06.2021 r. o godz. 15.30.

System SOWA EFS jest dostępny poprzez stronę: https://generator-efs.dwup.pl oraz https://generator-efs.dolnyslask.pl.IP RPO WD nie przewiduje możliwości skrócenia okresu naboru wniosków o dofinansowanie.

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu może złożyć DCM DOLMED S.A.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiot naboru oraz typy operacji możliwe do realizacji wskazaliśmy w załączniku nr 4.

Kryteria wyboru projektów

Określiliśmy w wezwaniu do złożenia wniosku.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania środków europejskich ustalono na poziomie 85% wydatków kwalifikowanych projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu DCM DOLMED S.A. w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.3. Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych wynosi 8 665 376,68 PLN. 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania środków europejskich ustalono na poziomie 85% wydatków kwalifikowanych projektu, tj. 7 753 231,76 PLN,  10 %, to środki budżetu państwa, tj. 912 144,92 PLN oraz wkład własny na poziomie 5%, tj. 456 072,46 PLN.IP RPO WD przewiduje w tym projekcie możliwość rozliczania kosztów pośrednich.

Całkowita wartość projektu wynosi 9 121 449,14 PLN. 

IP RPO WD dopuszcza możliwość zwiększenia wartości projektu w trakcie jego realizacji za zgodą IZ RPO WD. IP RPO WD dopuszcza możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie na mniejszą niż wskazana powyżej wartość projektu.

Regulamin konkursu

Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie

Załączniki do wezwania

Wzór wniosku o dofinansowanie

Określiliśmy w wezwaniu do złożenia wniosku.

Wzór umowy o dofinansowanie

Określiliśmy w wezwaniu do złożenia wniosku.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Określiliśmy w wezwaniu do złożenia wniosku.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w zakresie przedmiotowego wezwania proszę o kontakt z pracownikiem Wydziału Włączenia Społecznego Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, p. Andrzejem Nikiciukiem, pod nr tel.: 71 39 74 151 oraz adres e-mail: andrzej.nikiciuk@dwup.pl.         

Linki

Strona DWUP z informacją o naborze

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.