9.3 Rozwój ekonomii społecznej

9.3.1 Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznejRPO Łódzkiego

Termin konkursu

od 25.09.2020 do 05.10.2020

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

RPO Łódzkiego

Działanie

9.3 Rozwój ekonomii społecznej

Poddziałanie

9.3.1 Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej

Termin rozstrzygnięcia konkursu

luty 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioskodawca przygotowuje wniosek w wersji elektronicznej, na obowiązującym formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu. Wniosek należy przygotować za pośrednictwem generatora wniosków, dostępnego na stronie: www.wup-fundusze.lodzkie.pl

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać w terminie od 25 września 2020 r. godz. 00:00 do 5 października 2020 r. godz. 14:00.

Jednocześnie, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.termin na złożenie wniosku zostanie zachowany, również w przypadku gdy wniosek wpłynie do WUP w Łodzi za pomocą generatora wniosków w ciągu 14 dni po upływie terminu na jego złożenie tj. do dnia 19.10.2020 r. do godz. 14:00.

Na wnioskodawcy spoczywa obowiązek wykazania, w załączniku do wniosku, że uchybienie terminowi złożenia wniosku do dnia 05.10.2020 r. do godz.14.00 było wynikiem okoliczności bezpośrednio powiązanej z COVID-19. Oznacza to, że wnioskodawca, który składa wniosek po terminie, musi uwiarygodnić i wyjaśnić jaka okoliczność będąca bezpośrednim skutkiem wystąpienia COVID-19 spowodowała, że nie było w jego przypadku możliwe złożenie wniosku o dofinansowanie w pierwotnym terminie.

Ocena okoliczności, które spowodowały uchybienie terminowi leży w gestii IOK.

Wniosek złożony za pomocą generatora wniosków pomiędzy dniem 05.10.2020 r. po godz. 14.00 a dniem 19.10.2020 r. do godz. 14.00, bez wymaganego załącznika wyjaśniającego powód  nie złożenia wniosku w pierwotnym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu. 

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca przygotowuje wniosek w wersji elektronicznej, na obowiązującym formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu. Wniosek należy przygotować za pośrednictwem generatora wniosków, dostępnego na stronie: www.wup-fundusze.lodzkie.pl

 

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą w ramach Poddziałania IX.3.1  w niniejszym konkursie mogą być instytucje wsparcia lub rozwoju ekonomii społecznej tj. m.in. podmioty ekonomii społecznej, organizacje pozarządowe - akredytowane ośrodki wsparcia ekonomii społecznej.   

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach tego konkursu to:

1. świadczenie usług zmierzających do inicjowania tworzenia podmiotów ekonomii społecznej (usługi animacyjne i usługi inkubacyjne):

a) działania animacyjne

b) szkolenia, doradztwo indywidualne i grupowe w zakresie inicjowania tworzenia nowych podmiotów ekonomii społecznej

c) działania inkubacyjne

2. udzielanie wsparcia finansowego i doradczo-szkoleniowego na tworzenie miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej obejmujące:

a) bezzwrotne wsparcie finansowe na utworzenie miejsca pracy

b) wsparcie pomostowe służące pokryciu bieżących wydatków

c) wsparcie szkoleniowo-doradcze:                         

i. szkolenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej                      

ii. pomoc w przygotowaniu biznesplanu                      

iii. doradztwo w sprawie bieżących zagadnień związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa                      

iv. pomoc w nawiązywaniu kontaktów biznesowych                        

v. mentoring na etapie zakładania i w pierwszych miesiącach działania przedsiębiorstwa                      

vi. szkolenia zawodowe

3. świadczenie usług dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej, służące wzmocnieniu ich potencjału (usługi biznesowe):

a)doradztwo prawne, biznesowe, finansowe, w tym przygotowanie do korzystania PES z mikropożyczek

b) podnoszenie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kadry zarządzającej, pracowników i wolontariuszy PES (np. szkolenia, staże, praktyki, wizyty studyjne)

c) doradztwo w zakresie rozwijania kompetencji społecznych pracowników PES, dotyczące budowania powiązań kooperacyjnych

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru zostały określone w Regulaminie konkursu (DOCX 231 KB)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania w projekcie wynosi 95,00% – bez uwzględnienia środków na wsparcie finansowe na utworzenie miejsca pracy i wsparcie pomostowe, które są dofinansowane w 100%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi  28 081 552,00 PLN

Regulamin konkursu

Zmiana Regulaminu konkursu Nr RPLD.09.03.01-IP.01-10-001/20 - 25 września 2020 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że z uwagi na konieczność wprowadzenia niezbędnych korekt w treści załącznika nr 6  do przedmiotowego regulaminu, dokonano zmiany powyższego dokumentu.

Powyższa zmiana obowiązuje od dnia 25 września 2020 r.

Załącznik nr 6– Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych (wersja 2 obowiązuje  od dnia 25 września 2020 r.) (DOCX 149 KB)

Załącznik nr 6– Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych rej. zm. (wersja 2 obowiązuje  od dnia 25 września 2020 r., rejestruj zmiany)  (DOCX 160 KB)

 

Regulamin konkursu (DOCX 231 KB)

Załącznik nr 1 – Wzór formularza wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego (DOCX 248 KB)

Załącznik nr 2 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (DOC 2 MB)

Załącznik nr 3 – Wzór karty oceny formalno – merytorycznej (DOCX 90 KB)

Załącznik nr 4 – Wzór stanowiska negocjacyjnego (DOCX 94 KB)

Załącznik nr 5 – Wzór karty oceny negocjacji (DOCX 95 KB)

Załącznik nr 6– Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych (DOCX 149 KB)

Załącznik nr 7 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu (DOCX 385 KB)

Załącznik nr 8– Minimalny zakres umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu (DOCX 106 KB)

Załącznik nr 9 –Definicje wskaźników efektywnościowych OWES (DOCX 68 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 1 – Wzór formularza wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego  (DOCX 248 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 7 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu  (DOCX 385 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi znajdują się na stronie rpo.wup.lodz.pl w zakładce Często zadawane pytania

Linki

Instytucja ogłaszająca konkurs www.rpo.wup.lodz.pl

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.