9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie

9.3.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej – projekt pozakonkursowy (213/17)RPO Śląskiego

Termin konkursu

zakończony 6.11.2017

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Śląskiego

Działanie

9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie

Poddziałanie

9.3.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej – projekt pozakonkursowy (213/17)

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2018

Miejsce składania wniosków

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

a)Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/,

lub

b)Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/

Kto może składać wnioski?

Samorząd Województwa Śląskiego/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zgodnie z załącznikiem nr 4 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Wykaz projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej, w tym:

a) tworzenie regionalnej sieci współpracy OWES;
b) inicjowanie współpracy na rzecz ekonomii społecznej;
c) wyznaczanie kierunków rozwoju ekonomii społecznej;
d) kreowanie i promocja marki ekonomii społecznej w regionie, w tym w zakresie stosowania odpowiedzialnych zamówień publicznych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w załączniku nr 3 Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu w tym 85 % wsparcie finansowe EFS.

Maksymalna kwota dofinansowania nie może być wyższa niż 1 836 000,00 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

440 604,75 EUR, co stanowi 1 836 000,00 PLN.

Regulamin konkursu

Nie dotyczy

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 749 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Nie dotyczy

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi

Wszelkie pytania dotyczące naboru możesz kierować na adres: punktinformacyjny@slaskie.pl lub dzwoniąc pod numery telefonów:
032 77 40 172,
032 77 40 193,
032 77 40 194,
032 77 40 418.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będziemy umieszczać w zakładce Często zadawane pytania. Informacje na temat planowanych szkoleń, warsztatów oraz spotkań informacyjnych znajdziesz w zakładce Weź udział w szkoleniach i konferencjach.

Linki

Ogłoszenie o konkursie nr RPSL.09.03.02-IZ.01-24-213/17 na stronie RPO Śląskiego.

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.