9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych

9.3.2 Rozwój usług społecznychRPO Kujawsko-pomorskiego

Termin konkursu

zakończony 27.03.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Kujawsko-pomorskiego

Działanie

9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych

Poddziałanie

9.3.2 Rozwój usług społecznych

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Biuro Podawczo-Kancelaryjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

Sposób składania wniosków

Komunikat z dnia 16 października 2020 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji w ramach konkursu nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-366/20. (PDF 182 KB)

Komunikat z dnia 14.09.2020 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji w ramach konkursu nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-366/20.  (PDF 182 KB)

Komunikat w sprawie listy projektów skierowanych do etapu negocjacji w ramach naboru nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-366/20 (PDF 417 KB)

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji (PDF 243 KB)

Komunikat z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu konkursu  (PDF 418 KB)

Regulamin konkursu - obowiązuje od 12 sierpnia 2020 r.  (PDF 1 MB)

Komunikat z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu konkursu (zmiana podrozdziału 3.2 Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu) (PDF 184 KB)

Regulamin konkursu - obowiązuje od 25.03.2020 r. (PDF 1 MB)

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić  i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.generator.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w formie papierowej.

Wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z pismem przewodnim może być dostarczony:

- osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) – decyduje data wpływu do Biura Podawczo-Kancelaryjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  w Toruniu;

- poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego  w rozumieniu Prawa pocztowego – decyduje data wpływu do Biura Podawczo-Kancelaryjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  w Toruniu. 

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00,  w piątki od 7:30 do 14:00.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu może się ubiegać każdy podmiot z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), który prowadzi w swojej działalności statutowej usługi społeczne i usługi zdrowotne (jeśli takie sa realizowane w projekcie).

W przypadku realizacji projektu partnerskiego partnerem może być każdy podmiot z wyłączeniem osób  fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Jeśli Partner jest realizatorem usług społecznych lub zdrowotnych w projekcie, musi prowadzić w swojej działalności statutowej odpowiednio usługi społeczne lub usługi zdrowotne.

UWAGA: Wnioskodawcą lub partnerem (w przypadku projektów partnerskich) obowiązkowo jest jednostka samorządu terytorialnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Wsparcie na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami, świadczonych w lokalnej społeczności obejmujące:

a) tworzenie i rozwój oferty placówek wsparcia i opieki[1] w tym:

i. dziennych domów pobytu,

ii. środowiskowych domów samopomocy,

iii. klubów samopomocy,

iv. mieszkań chronionych i wspomaganych,

v. innych ośrodków zapewniających opiekę dzienną i całodobową;

b) rozwój niestacjonarnych usług opiekuńczych świadczonych w środowisku w tym:

i. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

ii. usługi dziennych opiekunów[2], wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzką i inne formy samopomocowe,

c) rozwój usług asystenckich;

e) uzupełniająco do typu a, b, c, d:

i. sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób (w tym sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i medycznego),

ii. inne usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu  (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, dowożenie posiłków),

iii. działania ukierunkowane na podnoszenie umiejętności rodzin i opiekunów faktycznych służące poprawie jakości usług opiekuńczych (m.in.: kształcenie, poradnictwo).

2. Inicjatywy ukierunkowane na rozwój i poprawę dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej obejmujące:

a) usługi szkoleniowe, doradcze i specjalistyczne dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą (rodziny zastępcze, kadry prowadzącej rodzinne domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego) oraz kandydatów do pełnienia rodzinnej pieczy zastępczej w ww. formach;

b) przejście z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci;

c) działania służące wspieraniu rodzin i osób w wypełnianiu ról społecznych i opiekuńczo-wychowawczych realizowane przez placówki wsparcia dziennego[3], usługi asystenckie, rodziny wspierające lub inne alternatywne formy wsparcia;

d) poradnictwo rodzinne, obejmujące wsparcie rodziny naturalnej i zastępczej, opieki nad osobą z niepełnosprawnościami, a także terapię rodzinną świadczone w formach zdeinstytucjonalizowanych jako element procesu aktywizacji społecznej.

3. Usługi w mieszkaniach chronionych i wspomaganych obejmujące:

a) rozwój usług w mieszkaniach chronionych[4];

b) rozwój usług w mieszkaniach treningowych – pobyt czasowy z uwzględnieniem usług w formie treningów, nauki samodzielności, poradnictwa, pracy socjalnej, zmierzające do całkowitego usamodzielnienia;

c) rozwój usług w mieszkaniach wspieranych;

4. Usługi społeczne wspierające proces aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezdomnych;

5. Uzupełniająco usługi wspierające proces aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (świadczone wyłącznie w powiązaniu z pozostałymi typami projektów, jako jeden z elementów szerszego, kompleksowego wsparcia zdefiniowanego na podstawie indywidualnej diagnozy uczestników projektów, w tym otoczenia) obejmujące:

a) usługi informacyjne, edukacyjne, terapeutyczne oraz usługi animacyjne wspierające aktywność obywatelską;

b) poradnictwo prawne (w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów);

c) poradnictwo psychologiczne i wsparcie indywidualne/grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych, służące przezwyciężaniu nieporadności życiowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia (w tym tzw. biednych pracujących).

 

[1] Zapewniających opiekę dzienną/całodobową (o ile stanowią formę usług świadczonych w lokalnej społeczności). 

[2] Przez usługi dziennych opiekunów należy rozumieć wsparcie w ramach dziennych form usług opiekuńczych.

[3] Wsparcie obejmuje zarówno tworzenie nowych placówek, jak również wsparcie istniejących. Wsparcie istniejących placówek jest możliwe wyłącznie, jeżeli nastąpi zwiększenie liczby dzieci w tych placówkach lub rozszerzenie oferty wsparcia. W placówkach wsparcia dziennego w formie opiekuńczej oraz placówkach prowadzonych w formie pracy podwórkowej obowiązkowo są realizowane zajęcia rozwijające, co najmniej dwie z ośmiu kompetencji kluczowych wskazanych w zaleceniu Rady Unii Europejskiej z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (Dz. Urz. UE C 189 z 04.06.2018, str. 1).

[4] Organizacja mieszkań chronionych musi być zgodna z zapisami ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo określone w Regulaminie konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego projektu wynosi 90%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi:

Schemat 1 – 6 941 627,64 zł

Schemat 2 – 87 855 020,68 zł

Regulamin konkursu

Komunikat z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu konkursu (PDF 418 KB)

Regulamin konkursu - obowiązuje od 12 sierpnia 2020 r.  (PDF 1 MB)

Komunikat z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu konkursu (zmiana podrozdziału 3.2 Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu)  (PDF 184 KB)

Regulamin konkursu - obowiązuje od 25.03.2020 r. (PDF 1 MB)

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 762 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Komunikat z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany załącznika nr 6 do Regulaminu konkursu nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-366/20. (PDF 181 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 29.09.2020 r.  (PDF 1 MB)

Załącznik archiwalny:

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w załączniku nr 11 do Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają:

– pracownicy punktów informacyjnych pod nr tel. 56 621 82 68 w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30 środy, czwartki, piątki 7.30-15.30 (pozostałe numery telefonów dla lokalnych punktów informacyjnych wskazano Regulaminie konkursu)

– pracownicy DW EFS – Wydział Wyboru Projektów pod nr tel. 56 652 18 65 w godzinach: wtorki 11.30 – 12.30 czwartki 12.30 – 13.30.

Pytania można zgłaszać również  przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.