9.3 Wspieranie rewitalizacji fizycznejgospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich

Termin konkursu

od 01.12.2017 do 02.03.2018

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich

Działanie

9.3 Wspieranie rewitalizacji fizycznej

Termin rozstrzygnięcia konkursu

czerwiec 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

Sposób składania wniosków

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 9 marca 2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 9.3 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,
 • przedsiębiorcy,
 • organizacje pozarządowe,
 • jednostki sektora finansów publicznych,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • spółdzielnie  i wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego,
 • instytucje kultury,
 • partnerstwa ww. podmiotów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. W ramach niniejszego konkursu możliwe będzie dofinansowanie typu projektu – Kompleksowa realizacja działań na podstawie programów rewitalizacji obszarów zdegradowanych jako zintegrowane przedsięwzięcia dotyczące wszystkich aspektów rewitalizacji danego obszaru.
 2. W ramach ww. typu projektu wspierane będą przedsięwzięcia polegające m.in. na:
 • przebudowie lub adaptacji zdegradowanych budynków i obiektów, zwłaszcza związanych z byłymi PGR-ami,
 • zagospodarowaniu lub zmianie zagospodarowania terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji: społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych.

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

a) dla projektów nieobjętych pomocą publiczną oraz objętych pomocą de minimis (zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020): (Typ A) - 90% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,(Typ B) - 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,(Typ C) - 65% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Wnioskodawca ubiegający się o pomoc w ramach niniejszego konkursu, stanowiącą pomoc de minimis powinien wziąć pod uwagę, że: całkowita wartość pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 000,00 euro w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających latach podatkowych,całkowita wartość pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorstwu prowadzącemu działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów nie może przekroczyć 100 000,00 euro w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających latach podatkowych,w przypadku przedsiębiorstwa prowadzącego działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów a także inną działalność, w odniesieniu do której stosuje się pułap wynoszący 200 000,00 euro, to w odniesieniu do tego przedsiębiorstwa stosuje się pułap wynoszący 200 000,00 euro, pod warunkiem, że korzyść dotycząca działalności w zakresie drogowego transportu towarów nie może przekroczyć 100 000,00 euro oraz pomoc de minimis nie może być wykorzystywana na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów. b) dla projektów objętych regionalną pomocą inwestycyjną, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020: (Typ A, B, C) - 35% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu z zastrzeżeniem, że: maksymalna intensywność pomocy w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw wynosi 55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla wszystkich typów A, B, C,maksymalna intensywność w przypadku średnich przedsiębiorstw wynosi 45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla wszystkich typów A, B, C. c) projektów objętych pomocą inwestycyjną na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020: (Typ A): 90% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu - dla projektów, gdzie planowana kwota dofinansowania przewyższa 1 mln euro wartość ustalana jest indywidualnie na podstawie art. 53 ust 6 rozporządzenia 651/2014,w przypadku pomocy nieprzekraczającej 1 mln Euro, maksymalną kwotę pomocy można ustalić, alternatywnie wobec powyższej metody, na poziomie 80% wydatków kwalifikowalnych. (Typ B): 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu - dla projektów, gdzie planowana kwota dofinansowania przewyższa 1 mln euro wartość ustalana jest indywidualnie na podstawie art. 53 ust 6 rozporządzenia 651/2014,w przypadku pomocy nieprzekraczającej 1 mln Euro, maksymalną kwotę pomocy można ustalić, alternatywnie wobec powyższej metody, na poziomie 80% wydatków kwalifikowalnych.  (Typ C):  65% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu - dla projektów, gdzie planowana kwota dofinansowania przewyższa 1 mln euro wartość ustalana jest indywidualnie na podstawie art. 53 ust 6 rozporządzenia 651/2014,65% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu – dla projektów w przypadku pomocy nieprzekraczającej 1 mln euro.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogólna pula środków EFRR przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi łącznie 21 310 000,00 EUR (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzysta dziesięć tysięcy 00/100 euro). Na dzień ogłoszenia niniejszego konkursu kwota ta w PLN wynosi 82 703 683,80 PLN (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony siedemset trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt trzy 80/100 złotych), z uwzględnieniem następującego podziału: a) 41 351 841,90 zł – w tym:   20 675 920,95 zł na projekty realizowane na terenie gmin typu A;20 675 920,95 zł na  projekty realizowane na terenie gmin typu B. b) 41 351 841,90 zł – na projekty realizowane na terenie gmin typu C. W ramach konkursu możliwe jest również dodatkowe dofinansowanie ze środków budżetu państwa przeznaczonych na współfinansowanie RPO WZ, w wysokości nieprzekraczającej: 5 % wydatków kwalifikowalnych projektu (w ramach typu A, B oraz C).

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Wzór umowy o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej zostały opisane w regulamin w regulaminie konkursu (załącznik).

Pytania i odpowiedzi

Lista odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące konkursu w ramach Działania 9.3

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki

Wersje archiwalne dokumentów:

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.