9.4 Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu ObywatelskiegoRPO Opolskiego

Termin konkursu

zakończony 16.09.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Opolskiego

Działanie

9.4 Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia Pozakonkursowej procedury wyboru projektu to luty 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Kancelaria Ogólna

ul. Piastowska 14 - Ostrówek, sala nr 3

45-082 Opole

Sposób składania wniosków

Pozakonkursowa procedura wyboru projektu jest udostępniona w formie elektronicznej poniżej, w punkcie Niezbędne dokumenty oraz dodatkowo na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

- elektronicznej oraz

- papierowej. 

Wypełniony w Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020, tj. generatorze wniosków formularz wniosku o dofinansowanie projektu, należy wysłać on-line (taką funkcjonalność zapewnia generator wniosków dostępny na stronie internetowej Panel wnioskodawcy) w terminie wyznaczonym przez IZ w wezwaniu.

Natomiast wersję papierową wniosku, należy złożyć w ww. terminie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy IZ tj. od 7:30 do 15:30. 

UWAGA! Wersja papierowa powinna być wydrukowana z elektronicznej wersji przesłanego on-line wniosku o dofinansowanie projektu. Zgodność sumy kontrolnej wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną wniosku, zostanie zweryfikowana podczas składania wniosku o dofinansowanie projektu na etapie sprawdzania warunków formalnych rejestracyjnych. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w załączniku nr 2 do Pozakonkursowej procedury wyboru projektu.

Kto może składać wnioski?

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy wdrożeniowej: „Tryb pozakonkursowy może być zastosowany do wyboru projektów, których wnioskodawcami, ze względu na charakter lub cel projektu, mogą być jedynie podmioty jednoznacznie określone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu”.

Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie projektu jest Samorząd Województwa Opolskiego. 

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 ze zm.).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Nabór dotyczy wyłącznie projektu, który został wcześniej zidentyfikowany i zamieszczony w „Wykazie projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego w RPO WO 2014-2020. Zakres: Europejski Fundusz Społeczny”, stanowiącym załącznik nr 5 do SZOOP. 

Przedmiotem naboru jest typ projektu określony dla Działania 9.4 Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego, Osi priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020: 

1) Kształcenie i szkolenie mieszkańców regionu w ramach systemu formalnego i pozaformalnego. 

W przypadku, gdy wystąpią trudności w realizacji projektów związane z aktualną sytuacją epidemiczną w związku z zagrożeniem koronawirusem, wówczas zastosowanie ma ustawa funduszowa.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów (DOCX 64 KB)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

90%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach Działania 9.4 Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego wynosi:

- 9 105 883,00 PLN, w tym:

- 8 600 000,00 PLN środki EFS,

- 505 883,00 PLN środki Budżetu Państwa.

Regulamin konkursu

Pozakonkursowa procedura wyboru projektu (DOCX 137 KB)

Załączniki

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (DOCX 822 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór decyzji o dofinansowaniu projektu (PDF 10 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W ramach pozakonkursowego trybu wyboru projektu, środki odwoławcze nie przysługują. W odniesieniu do projektu realizowanego w trybie pozakonkursowym nie mają zastosowania zapisy art. 53 ust 1 ustawy wdrożeniowej. Powyższe oznacza, że w przypadku negatywnej oceny projektu, wnioskodawcy nie przysługuje prawo wniesienia protestu.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących naboru IZ RPO WO 2014-2020 udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu. Zapytania do IZ można składać za pomocą:

- Zakładki „często zadawane pytanie”na stronie: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

- Poczty e – mail: info@opolskie.plropefs@opolskie.pl

- Faksu: 77 44 04 721

- Telefonu: 77 44 04 720-722, 77 54 16 212.

Linki

Panel Wnioskodawcy

Portal Funduszy Europejskich

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.