9.6 Ośrodki popularyzujące naukęRPO Zachodniopomorskiego

Termin konkursu

od 15.09.2017 do 31.12.2020

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

RPO Zachodniopomorskiego

Działanie

9.6 Ośrodki popularyzujące naukę

Termin rozstrzygnięcia konkursu

nie dotyczy

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

Sposób składania wniosków

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (Link do strony systemu LSI2014) w terminie wskazanym w wezwaniu oraz doręczeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od daty wskazanej w wezwaniu.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu naboru.

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 9.6 do ubiegania się o dofinansowanie uprawnione są:

  • samorząd województwa,
  • jednostki organizacyjne podległe samorządowi województwa posiadające osobowość prawną;
  • partnerstwa ww. podmiotów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. W naborze zaplanowano wsparcie w ramach następującego typu projektów:

  • budowa, rozbudowa, adaptacja infrastruktury instytucji popularyzujących naukę i innowacje.

W ramach typu projektów możliwa jest interwencja skierowana w głównej mierze na tworzenie specjalistycznych laboratoriów, pokojów doświadczalnych wraz z dostosowaniem infrastruktury, a w uzasadnionych przypadkach również na budowę niezbędnej infrastruktury.

2. Wsparcie w naborze będzie miało na celu utworzenie regionalnego centrum popularyzacji nauki i innowacji.

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik do Regulaminu naboru.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. W naborze zaplanowano wsparcie w ramach następującego typu projektów:

  • budowa, rozbudowa, adaptacja infrastruktury instytucji popularyzujących naukę i innowacje.

W ramach typu projektów możliwa jest interwencja skierowana w głównej mierze na tworzenie specjalistycznych laboratoriów, pokojów doświadczalnych wraz z dostosowaniem infrastruktury, a w uzasadnionych przypadkach również na budowę niezbędnej infrastruktury.

2. Wsparcie w naborze będzie miało na celu utworzenie regionalnego centrum popularyzacji nauki i innowacji.

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik do Regulaminu naboru.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR, budżetu państwa oraz minimalny wkład własny wnioskodawcy muszą być zgodne z zapisami SOOP oraz załącznika 5 do SOOP, tj. Z Wykazem projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego naboru wynosi łącznie 14 000 000,00 EUR (słownie: czternaście milionów euro). Na dzień ogłoszenia niniejszego naboru kwota ta w PLN wyliczona w oparciu o kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc ogłoszenia naboru wynosi 59 637 200,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy dwieście 00/100 złotych).

Regulamin konkursu

Aktualny Regulamin naboru

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu naboru.

Wzór umowy o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu naboru.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu naboru.

Wzór umowy o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu naboru.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu wnioskodawcy nie przysługuje protest.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki

Serwis Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.