Informacja o konkursie ogłoszonym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno. [Nr konkursu nadany przez IZ RPO WK-P: RPKP.11.01.00-IZ.00-04-375/20; Nr konkursu nadany przez LGD: 1/K/2020]RPO Kujawsko-pomorskiego

Termin konkursu

zakończony 20.04.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Kujawsko-pomorskiego

Działanie

Informacja o konkursie ogłoszonym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno. [Nr konkursu nadany przez IZ RPO WK-P: RPKP.11.01.00-IZ.00-04-375/20; Nr konkursu nadany przez LGD: 1/K/2020]

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy dostarczyć do biura LGD Chełmno (decyduje dane wpływ na biura LGD): 86-200 Chełmno, ul. Dominikańska 35, sala nr 3, w godzinach pracy biura, tj. od poniedziałku do piątku, od 7.15-15.15.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Generator Wniosków o Dofinansowanie dostępny jest na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl.

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej i papierowej zawarte są w podrozdziale „Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu” Zasad wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFS.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się:

wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:

Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

TYP d) kluby pracy; 
TYP e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne).

Kryteria wyboru projektów

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów, które zostały szczegółowo opisane w Załączniku nr 4 do Zasad wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFS.

Wnioski o dofinansowanie projektu, dotyczące projektów pozytywnych ocenionych i wybranych przez LGD do dofinansowania, przekazane do Zarządu Wojewódzkiego Kujawsko-Pomorskiego, objęte usługami związanymi z Warunkami, aplikacjami objętymi licencją, a także Monitorowaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódzkiego Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Warunki korzystania z usług obejmują szczegółowo podane w załączniku nr 5 do Zasad wsparcia projektów realizowanych przez dostępne inne niż LGD ze środkami EFS.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFS wynosi 95% kwalifikacji kwalifikowalnych na poziomie projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków objętych konkursem wynosi 980 255,00 zł przekazanych z Funduszu Społecznego (EFS).

Regulamin konkursu

Zasady opracowywania projektów realizowanych przez inne niż LGD ze środków EFS  (PDF 562 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór dokumentu o dofinansowanie projektu  (DOCX 146 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (DOC 5 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie projektu - kwota ryczałtowe (DOC 2 MB)

Komunikat z dnia 6 kwietnia 2020 r.  (PDF 145 KB)w sprawie aktualizacji załącznika nr 10 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P wraz z załącznikami oraz załącznika nr 10a Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P wraz z załącznikami – kwoty ryczałtowe.

Komunikat z dnia 8 października 2020 r. (PDF 98 KB) w sprawie aktualizacji załącznika nr 10 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P wraz z załącznikami oraz załącznika nr 10a Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P wraz z załącznikami – kwoty ryczałtowe.

Załączniki zaktualizowane:

Wzór umowy o dofinansowanie projektu – aktualizacja (DOCX 4 MB) z dnia 08.10.2020 r.

Wzór umowy o dofinansowanie projektu – kwoty ryczałtowe - aktualizacja (DOCX 4 MB) z dnia 08.10.2020 r.

Wzór umowy o dofinansowanie projektu – aktualizacja z dnia 06.04.2020 r. (DOCX 4 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie projektu – kwoty ryczałtowe - aktualizacja z dnia 06.04.2020 r. (DOCX 677 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowy opis procedury odwoławczej zawarty został w dokumentach: Procedura ogłoszenia naboru, oceny i wyboru podmiotów innych niż LGD w ramach środków EFS z RPO W K-P 2016-2023 oraz Procedura odwoławcza RPO WK-P 2014-2020 w ramach RLKS (stanowiących załącznik do Zasad wsparcia).

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Biura LGD Chełmno.

Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerem telefonu: 501 388 474.

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.