Informacja o konkursie ogłoszonym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli [Numer konkursu nadany przez IZ RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-420/21; Numer konkursu nadany przez LGD: 2/2021]



RPO Kujawsko-pomorskiego

Termin konkursu

zakończony 16.07.2021

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Kujawsko-pomorskiego

Działanie

Informacja o konkursie ogłoszonym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli [Numer konkursu nadany przez IZ RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-420/21; Numer konkursu nadany przez LGD: 2/2021]

Termin rozstrzygnięcia konkursu

I kwartał 2022 roku

Miejsce składania wniosków

 

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Czarnoziem na Soli: ul. Niepodległości 1688-150 Kruszwica w dni robocze tj. poniedziałek – piątek,
w godz. od 7:30 do 15:30.

Sposób składania wniosków

 

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD) dostępnym na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/. Wersję ostateczną wypełnionego i zatwierdzonego w GWD formularza wniosku o dofinansowanie projektu należy wydrukować i złożyć wraz z załącznikami oraz pismem przewodnim w biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Czarnoziem na Soli w terminie naboru. Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy złożyć w 2 egzemplarzach. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania wniosków zostały opisane w rozdziale IV Ogłoszenia o naborze.

Kto może składać wnioski?

 

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:
• jednostkę samorządu terytorialnego,
• związek jednostek samorządu terytorialnego,
• stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,
• samorządową jednostkę organizacyjną,
• organizację pozarządową,
• mikro i małe przedsiębiorstwo,
• kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
• partnerów prywatnych we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 

W ramach ogłoszonego naboru można uzyskać dofinansowanie na:

Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.
− Dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę budynku, przy czym dofinansowanie kosztów związanych
z realizacją tego rodzaju działań będzie możliwe wyłącznie w odniesieniu do powierzchni rozbudowywanej, nadbudowywanej - nie większej niż 50% powierzchni całkowitej budynku istniejącego przed realizacją projektu.
− Budowa dróg lokalnych nie będzie wspierana. Przebudowa i modernizacja infrastruktury dróg lokalnych w celu poprawy dostępności do rewitalizowanego obszaru może być realizowana wyłącznie jako element projektu rewitalizacyjnego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7.
− Realizacja inwestycji w drogi lokalne (gminne) jest możliwa pod warunkiem, że nośność drogi gminnej będącej przedmiotem projektu, po realizacji inwestycji, wyniesie minimum 11,5 t na oś.
− Ponadto drogi te muszą umożliwiać ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t.
− Nie będą realizowane projekty rewitalizacyjne na obszarach miast.
− Realizowane będą wyłącznie przedsięwzięcia wynikające z Gminnych/Lokalnych Programów Rewitalizacji.
− Realizowane przedsięwzięcia muszą wynikać i być powiązane ze zrealizowanymi, realizowanymi lub planowanymi do realizacji działaniami objętymi wsparciem EFS. W przypadku braku możliwości wsparcia z EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 dopuszcza się, aby przedsięwzięcia uzupełniały projekty realizowane ze środków EFS niepochodzących z RPO WK-P2014-2020 lub działania finansowane z innych środków publicznych lub prywatnych ukierunkowane na realizację celów
w zakresie włączenia społecznego i walki z ubóstwem, a także zwiększenia szans na zatrudnienie.

Kryteria wyboru projektów

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do Ogłoszenia o naborze. Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi 60 punktów. Wnioski o dofinansowanie, dotyczące projektów pozytywnie ocenionych
i wybranych przez LGD do dofinansowania, przekazane do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zostaną poddane weryfikacji z Warunkami udzielenia wsparcia zatwierdzonymi uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Warunki udzielenia wsparcia zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do Ogłoszenia.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 95% [1] w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych, jednak nie może być większy niż 95% kosztów kwalifikowalnych.

[1] Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR określony w LSR dla Przedsięwzięcia „Wzmocnienie rozwoju infrastruktury służącej ożywieniu społeczno-gospodarczemu”.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

 

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 72 896,77 PLN.

Regulamin konkursu

 

Regulamin konkursu (PDF 434 KB) 

Wzór wniosku o dofinansowanie

 

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 591 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

 

Wzór umowy o dofinansowanie (ZIP 2 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

 

Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w rozdziale XIV Ogłoszenia o naborze.

Pytania i odpowiedzi

 

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy biura Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Czarnoziem na Soli czynnego od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 do 15:30. Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerem:(52) 353 71 12 bądź mailowo na adres: lgdczarnoziemnasoli@wp.pl.

Linki

 

Link do ogłoszenia o konkursie wraz z załącznikami

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.




Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.