Informacja o konkursie ogłoszonym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław. [Nr konkursu nadany przez IZ RPO WK-P: RPKP.11.01.00-IZ.00-04-382/20; Nr konkursu nadany przez LGD: 1/K/2020/Ino]RPO Kujawsko-pomorskiego

Termin konkursu

zakończony 13.05.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Kujawsko-pomorskiego

Działanie

Informacja o konkursie ogłoszonym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław. [Nr konkursu nadany przez IZ RPO WK-P: RPKP.11.01.00-IZ.00-04-382/20; Nr konkursu nadany przez LGD: 1/K/2020/Ino]

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie w formie papierowej należy składać w biurze LGD, ul. Królowej Jadwigi 15, 88-100 Inowrocław (decyduje data wpływu do Biura LGD), w godzinach pracy biura: poniedziałek: 10:00 – 13:00; wtorek: 10:00 –13:00; środa: 10:00 – 13:00; czwartek: 10:00 – 13:00; piątek: 10:00 – 13:00. W sytuacji nadzwyczajnej dokumenty należy zostawić w specjalnej skrzynce usytuowanej na wejściu do biura LGD. 

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Generator Wniosków o Dofinansowanie dostępny jest na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl.

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej i papierowej zawarte są w podrozdziale „Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu” Zasad wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFS.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się:

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów). 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:

Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

TYP 1e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne). 

Kryteria wyboru projektów

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów, które zostały szczegółowo opisane w Załączniku nr 4 do Zasad wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFS.

Wnioski o dofinansowanie projektu, dotyczące projektów pozytywnie ocenionych i wybranych przez LGD do dofinansowania, przekazane do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zostaną poddane weryfikacji z Warunkami udzielenia wsparcia zatwierdzonymi uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Warunki udzielenia wsparcia zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do Zasad wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFS.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFS wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu. 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 1 346 600,00 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). 

Regulamin konkursu

Zasady wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFS  (PDF 595 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie proejktu (DOCX 146 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (DOC 5 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie projektu - kwoty ryczałtowe (DOC 2 MB)

Komunikat z dnia 19 listopada 2020 r. (PDF 64 KB) (PDF 64 KB) w sprawie aktualizacji załącznika nr 10 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P wraz z załącznikami oraz załącznika nr 10a Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P wraz z załącznikami – kwoty ryczałtowe.

Załączniki zaktualizowane:

Wzór umowy o dofinansowanie projektu – aktualizacja (DOCX 4 MB) z dnia 19.11.2020 r.

Wzór umowy o dofinansowanie projektu – kwoty ryczałtowe - aktualizacja (DOCX 4 MB) z dnia 19.11.2020 r.

Komunikat z dnia 6 kwietnia 2020 r. (PDF 146 KB) w sprawie aktualizacji załącznika nr 10 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P wraz z załącznikami oraz załącznika nr 10a Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P wraz z załącznikami – kwoty ryczałtowe.

Załączniki zaktualizowane:

Wzór umowy o dofinansowanie projektu – aktualizacja z dnia 06.04.2020 r. (DOCX 4 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie projektu – kwoty ryczałtowe - aktualizacja z dnia 06.04.2020 r. (DOCX 677 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowy opis procedury odwoławczej zawarty został w dokumentach: Procedura oceny i wyboru operacji oraz Procedura odwoławcza RPO WK-P 2014-2020 w ramach RLKS (stanowiących załącznik do Zasad wsparcia).

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy biura LGD Inowrocław.

Z pytaniami można się zgłaszać telefonicznie w godzinach pracy Biura, pod numerami: 518 231 690, 518 231 693. 

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.