NABÓR nr 1/2020 Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSRRPO Podlaskiego

Termin konkursu

zakończony 20.01.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Podlaskiego

Działanie

NABÓR nr 1/2020 Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR

Termin rozstrzygnięcia konkursu

-

Miejsce składania wniosków

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury

Wojewodzin 2,

19-200 Grajewo

Sposób składania wniosków

Wniosek  o  dofinansowanie  należy  wypełnić  w  języku  polskim,  zgodnie  z  Instrukcją  wypełniania  wniosku o  dofinansowanie  realizacji  projektów  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego      Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (załącznik nr 7 do Ogłoszenia o naborze),  oraz uwzględniając informacje zawarte w Instrukcji użytkownika GWA2014 EFS, dostępną na stronie: zawierającej ogłoszenia o naborach wniosków.Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej (plik xml) składa się za pomocą aplikacji GWA2014 EFS, która jest dostępna na stronie: RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 . W przypadku wykrycia błędów uniemożliwiających poprawne przygotowanie wniosku (awaria aplikacji, błąd uniemożliwiający poprawne przygotowanie wniosku) lub chęci zgłoszenia rozwiązań poprawiających funkcjonalność GWA2014 EFS należy zgłosić problem/ przedstawić uwagi posługując się Formularzem zgłaszania uwag (dokument dostępny na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl w sekcji: Dokumenty do pobrania)
na adres: gwa_efs@wrotapodlasia.pl.W wyniku zaistnienia przyczyn obiektywnych (np. awaria systemu GWA2014 EFS) LGD  Biebrzański Dar Natury  zastrzega sobie możliwość zmiany formy składania wniosku przewidzianej w warunkach udzielenia wsparcia podając ten fakt do publicznej wiadomości na stronach internetowych, na których umieszczone zostały informacje o naborze.Wnioski o dofinansowanie projektów składane są w terminie określonym powyżej:

-       w wersji elektronicznej (plik xml) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014 EFS,  wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 EFS najbardziej aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru.  Co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku;

-       dwa egzemplarze w wersji papierowej wniosku o dofinansowanie oraz dwa egzemplarze  wersji elektronicznej (wersja pdf. i XML) na płytach CD/DVD wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) oraz potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,

-       wraz z oświadczeniem do LGD (załącznik nr 3 do Ogłoszenia o naborze).Wersję papierową należy przygotować po wysłaniu wniosku w wersji elektronicznej.

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów), w szczególności:organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły/placówki funkcjonujące w systemie oświaty; instytucje naukowe, w tym uczelnie.

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z zapisami Załącznika Nr 1 do Uchwały nr 64/1000/2019  Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 sierpnia 2019 roku - Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (zwany dalej  SZOOP RPOWP 2014-2020) oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące typu projektu nr 5 w ramach Działania 9.1, tj.:Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR, szczególności poprzez realizację następujących typów projektów:

5a)   Wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy (umiejętności matematyczno - przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin), ICT, umiejętność rozumienia (ang. literacy), kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy), w tym w szczególności: - - realizacja projektów edukacyjnych,
- nawiązanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły lub placówki systemu oświaty, - doradztwo edukacyjno-zawodowe,
- realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
- realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia.

5b)  Doskonalenie umiejętności (w szczególności interpersonalnych i społecznych), kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy (umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin), ICT, umiejętność rozumienia (ang. literacy), kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy).

5c)    Kompleksowe programy tworzenia warunków w szkołach i placówkach systemu oświaty dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematycznych obejmujące:
-  wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania kompetencji matematyczno - przyrodniczych, , w tym adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni wynikająca m.in. z konieczności montażu zakupionego wyposażenia oraz zagwarantowania bezpiecznego ich użytkowania;
-  doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu;
-  kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematyczno - przyrodniczych  uczniów lub słuchaczy.

5d)   Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK oraz rozwijania kompetencji informatycznych w szkołach i placówkach systemu oświaty poprzez:
-  wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni wynikająca m.in. z konieczności montażu zakupionego wyposażenia oraz zagwarantowania bezpiecznego ich użytkowania;
-  podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączanie narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego;
-  kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń;
-  programy rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy poprzez naukę programowania.

5e)   Kompleksowe programy wspomagające szkołę lub placówkę sytemu oświaty prowadzącą kształcenie ogólne w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością oraz wsparcie na rzecz ucznia młodszego, obejmujące w szczególności:
-  doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, kształcenia  oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania;
-  przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy;
-  wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty.

5f)  pomoc stypendialna.

Kryteria wyboru projektów

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Wyboru Operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji (Załącznik nr 4 do Ogłoszenia) zgodnie z którymi Rada LGD dokonuje wyboru operacji.Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji to 8,1 punktów.(Ustala się minimalną liczbę punktów koniecznych do wyboru operacji przez Radę w wysokości 30% maksymalnej liczby punktów).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (łącznie ze środków UE)  wynosi na poziomie projektu 95%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 196 955,13 PLN

Regulamin konkursu

Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD z zakresu typu projektu 5 Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (PDF 278 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

10. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmioty inne niż LGD  (DOC 5 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Zasady zawarte w zaleceniach dotyczących usług oferowanych składających

1) procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR na lata 2014-2020 LGD Biebrzański Dar Natury,

2) Ustawa o rozwoju usług z udziałem społeczności z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2015r., Poz. 378 z póżn. Zm.).

Pytania i odpowiedzi

Komunikat dotyczący skorygowania błędów pisarskich w załączniku nr 1 Warunki korzystania z operacji obsługiwanych przez inne niż LGD.

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż w dokumentacji do naboru nr 1/2020 Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSRw ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata2014 – 2020, Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społecznai kształtowanie kapitału społecznego, przedsięwzięcie 1.1.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej małych szkół kształcenia ogólnego, następuje zmiana wynikająca z konieczności skorygowania błędów pisarskich w załączniku nr 1 Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD.

W części IV.4.2. Wskaźniki stosowane w ramach konkursu oraz ich planowane wartości do osiągnięcia:

– omyłkowo wskazano nieprawidłowe jednostki miary, które po poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej przedstawiają się następująco:

„Liczba  szkół,  których  pracownie  przedmiotowe zostały  doposażone w programie – sztuk.

Liczba  szkół i  placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach  programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – sztuk.

Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych – sztuk.

Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – sztuk”.

W części IV.4.5. Ramy czasowe kwalifikowalności wydatków:

– zmianie uległ akapit trzeci, który po poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej przedstawia się następująco:

“Data rozpoczęcia realizacji projektu nie może być wcześniejsza niż 13 grudnia 2019 roku, tj. dzień ogłoszenia o naborze, z zastrzeżeniem, że koszty związane z realizacją projektu poniesione przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu projektodawca ponosi na własne ryzyko. Końcowa data kwalifikowalności wydatków w projekcie jest określona w umowie o dofinansowanie i nie może być późniejsza niż 31 grudnia 2023 roku.”

Warunki udzielenia wsparcia (PDF 1 MB)

 

Komunikat dotyczący zmiany wzoru deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego zmianie uległ Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem, tj. załącznik do Ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD.

Zmiana dotyczy uzupełnienia załącznika w zakresie wprowadzenia Informacji Administratora danych osobowych.

Uzasadnienie: spełnienie obowiązku informacyjnego administratora danych osobowych wynikającego z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem. (DOC 375 KB) - obowiązujący od dnia 07.01.2020 r. tj. od dnia opublikowania

Komunikat. (PDF 144 KB)

 

Komunikat dotyczący naboru nr 1/2020 Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego

Lokalna Grupa Działania informuje, iż decyzją Instytucji Zarządzającej  zmianie uległ załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD tj., Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach typu projektów nr 5 Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego.

Doprecyzowanie zapisów załącznika wynika z konieczności zachowania spójności z warunkami wsparcia wynikającymi z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, Warszawa, 11 września 2019 r.

Warunki udzielenia wsparcia (PDF 1 MB) – obowiązujący od dnia 14.01.2020 r. 

 

Komunikat dotyczący zmiany minimalnego zakresu umowy

Lokalna Grupa Działania informuje, iż decyzją Instytucji Zarządzającej zmianie uległ minimalny zakres umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD oraz załącznik nr 1 do umowy tj. Ogólne warunki umowy o dofinansowanie projektów ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (dalej OWU).

1) Zmiana wzoru umowy o dofinansowanie projektów z EFS dotyczy wprowadzenia ograniczenia w ponoszeniu wydatków w terminie 30 dni po zakończeniu realizacji Projektu dla projektów, których okres realizacji kończy się w grudniu 2023 r.

2) Zapisy OWU zmianie uległy w następującym zakresie: -doprecyzowanie informacji w zakresie aktualizacji harmonogramu płatności przed upływem okresu rozliczeniowego, którego aktualizacja dotyczy, -wprowadzenie zapisu, zgodnie z którym beneficjent może być zobowiązany do przedłożenia kopii dokumentów księgowych uczestników projektu, -doprecyzowanie zapisów dotyczących nieprawidłowości (§ 9),

3) Zmiana Porozumienia w sprawie przetwarzania danych osobowych dotyczy aktualizacji w załączniku nr 6, tj. Oświadczeniu uczestnika/osoby biorącej udział w realizacji projektu, danych administratora oraz inspektora ochrony danych osobowych przetwarzanych w Centralnym systemie teleinformatycznym wspierającym realizację programów operacyjnych. Zmiana związana jest ze zmianą nazwy ministerstwa właściwego ds. rozwoju regionalnego.

Uzasadnienie: Wprowadzone zmiany są powiązane z uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 108/1759/2020 z dnia 11.03.2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Nowy wzór umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS oraz załączników dotyczących dnia korzystania z zarządzanego przez Zarząd Województwa Podlaskiego, tj. od 11 marca 2020 r.

Wzór umowy (DOC 1 MB) - obowiązujący od dnia 18.03.2020 r.

Komunikat (PDF 243 KB)

 

 

Odpowiedzi na pytania związane z naborami udzielają telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury

Wojewodzin 2

19-200 Grajewo

tel./fax:(86)273-80-44

e-mail: lgd.biebrza@op.pl (w tytułach wiadomości należy zastosować tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o naborze) 

Linki

http://lgd-bdn.pl/nabor-nr-1-2020-wsparcie-malych-szkol-ksztalcenia-ogolnego-na-obszarach-objetych-realizacja-lsr/

 

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.