Nabór - Program Polska-RosjaEuropejski Instrument Sąsiedztwa

Termin konkursu

od 16.04.2018 do 16.07.2018

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

Europejski Instrument Sąsiedztwa

Działanie

Nabór - Program Polska-Rosja

Termin rozstrzygnięcia konkursu

kwiecień 2019

Miejsce składania wniosków

Wspólny Sekretariat Techniczny
Programu Współpracy Transgranicznej
Polska – Rosja 2014-2020

ul. Głowackiego 14
10-448 Olsztyn

Sposób składania wniosków

Wnioski są wypełniane w języku angielskim i składane w postaci elektronicznej (aplikacja on-line).
Wniosek elektroniczny, wraz ze wszystkimi załącznikami, musi zostać złożony w terminie do końca 16 lipca 2018 roku.

Link do generatora wniosków 

Kto może składać wnioski?

 • organy administracji rządowej i samorządowej, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych,
 • organizacje pozarządowe,
 • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.

Zasady kwalifikowalności beneficjentów są zawarte w Podręczniku Programu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • inwestycje w poprawę jakości i dostępności infrastruktury społecznej i gospodarczej;    
 • rozwój systemów transportu multimodalnego;      
 • rozwój i poprawa jakości i bezpieczeństwa istniejących połączeń komunikacyjnych;
 • przygotowanie studiów wykonalności, ocen oddziaływania na środowisko i technicznej dokumentacji systemów transportowych;  
 • inicjatywy promocji zrównoważonego transportu pasażerskiego i ładunków;
 • projekty mające na celu poprawę mobilności osób i dóbr;
 • rozwój i poprawa przyjaznych środowisku niskoemisyjnych systemów transportu (włączając zmniejszanie poziomu hałasu);
 • inicjatywy rozwoju i poprawy jakości istniejącej infrastruktury ICT;
 • projekty przygotowania studiów wykonalności, ocen oddziaływania na środowisko i dokumentacji technicznej związanej z tworzeniem sieci szerokopasmowych;
 • tworzenie sieci szerokopasmowych.

Wszystkie działania muszą mieć charakter wspólny i transgraniczny.

Kryteria wyboru projektów

Wnioski złożone w ramach naboru będą podlegały ocenie:

 • administracyjnej i kwalifikowalności,
 • jakościowej.

W trakcie oceny będzie brane pod uwagę w szczególności powiązanie projektu z celami programu i celem tematycznym, udowodniony transgraniczny charakter działań, spełnienie co najmniej 3 kryteriów współpracy transgranicznej (wspólne przygotowanie, wspólna realizacja, wspólne finansowanie, wspólny personel). Szczegółowe kryteria oceny zostały opisane w Podręczniku Programu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

2,5 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

ponad 6,1 mln euro

Regulamin konkursu

Zasady obowiązujące w konkursie zostaną opublikowane na stronie programu.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie zostanie opublikowany na stronie programu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie zostanie opublikowany na stronie programu.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Beneficjent wiodący jest uprawniony do złożenia odwołania. Odwołanie może być złożone po zakończeniu każdego etapu procesu oceny. Podstawę do złożenia odwołania może stanowić naruszenie:

 • podstaw prawnych programu lub właściwych przepisów prawa UE, polskiego lub rosyjskiego;
 • zasad naboru wniosków lub procedur regulujących proces oceny.

Odwołania należy składać do Instytucji Zarządzającej za pośrednictwem Wspólnego Sekretariatu Technicznego w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania stosownego pisma z WST drogą mailową lub faksem. Odwołanie powinno być:

 • sporządzone w języku angielskim,
 • skierowane do IZ za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej WST (plru@plru.eu), a następnie również pocztą tradycyjną na adres WST,
 • podpisane przez uprawnionego przedstawiciela beneficjenta wiodącego,
 • sformułowane w sposób jasno i wyraźnie wskazujący na charakter naruszeń podstaw prawnych programu, przepisów prawa lub zasad naboru wniosków.

IZ udziela odpowiedzi na odwołanie w terminie 45 dni kalendarzowych od jego otrzymania. Odpowiedź IZ na odwołanie stanowi ostateczną decyzję ws. wniosku.

Pytania i odpowiedzi

Planujemy cykl szkoleń i warsztatów dla potencjalnych wnioskodawców w terminach i lokalizacjach:

 • 25.04.2018 r. – Białystok
 • 07.05.2018 r. – Kaliningrad
 • 08.05.2018 r. – Olsztyn
 • 10.05.2018 r. – Gdańsk
 • 29.05.2018 r. – Kętrzyn
 • 06.06.2018 r. – Suwałki
 • 08.06.2018 r. - Kaliningrad
 • 12.06.2018 r. – Nowy Dwór Gdański

Uwaga! Wskazane terminy mogą ulec zmianie.
Rejestracja na szkolenia odbywa się przez stronę internetową programu.

Beneficjenci będą mogli uzyskać pisemną odpowiedź na wątpliwości związane z wymogami tego naboru pisząc na adres e-mail plru@plru.eu. Wspólny Sekretariat Techniczny będzie również umożliwiał konsultacje indywidualne z aplikantami na temat partnerstwa oraz pomysłu na projekt.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania zostały zamieszczone na stronie programu

Linki

strona programu

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.