Ostatni4. nabór wniosków Interreg Europa

Termin konkursu

zakończony 22.06.2018

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

4. nabór wniosków Interreg Europa

Działanie

Ostatni

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planowany pod koniec 2018 roku.

Miejsce składania wniosków

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej do Wspólnego Sekretariatu programu w Lille (Francja).

Informacje na temat sposobu składania wniosków są dostępne w pakiecie dla aplikantów, w warunkach naboru (Terms of reference) oraz Podręczniku programu (Programme Manual v. 5)

Sposób składania wniosków

Wyłącznie elektronicznie, za pomocą systemu iOLF.

 

Kto może składać wnioski?

- Władze publiczne wszystkich szczebli, 

- Instytucje publiczne (podmioty prawa publicznego zgodnie z  dyrektywą 2014/24/WE ws. zamówień publicznych), 

- Prywatne podmioty non profit z osobowością prawną (np. izby, stowarzyszenia, fundacje, uczelnie prywatne itp.).

Pełne definicje poszczególnych kategorii podmiotów są dostępne w podręczniku programu, dostępnym  w pakiecie dla aplikantów (Application Pack).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Program Interreg Europa nie jest programem infrastrukturalnym, wspiera projekty o charakterze miękkim. 

Program Interreg Europa umożliwia unowocześnianie polityk i programów rozwoju regionalnego. W ramach projektów wspierana jest wymiana doświadczeń i pogłębianie wiedzy wśród instytucji z Unii Europejskiej, Norwegii oraz Szwajcarii. Współpraca nad wybraną dziedziną polityki, przykładowo tworzeniem warunków dla rozwoju innowacyjności, pozwala na zaplanowanie zmian w konkretnych instrumentach polityki (np. regionalnym programie operacyjnym). Przykładem wpływu na instrument polityki może być zmiana w systemie zarządzania regionalnym programem operacyjnym - nowe metody oceny wniosków lub zmiany w systemie naboru projektów. Rezultatem może być także opracowanie koncepcji nowego projektu do finansowania ze środków programu regionalnego (RPO) lub krajowego (np. PO WER, PO IŚ, Polska Wschodnia itp.) ,wprowadzenie zmian o charakterze strategicznym (np. dodanie do programu nowego celu, zmiany/aktualizacje strategii lub planów, zmiany w otoczeniu prawnym itp.). 

Rekomendowana przez Wspólny Sekretariat liczba partnerów w projekcie wynosi od 5 do 10 instytucji. 

Tematyka programu obejmuje wzmacnianie badań naukowych, rozwój technologiczny i innowacje, zwiększanie konkurencyjności MŚP, wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach oraz ochronę środowiska i promowanie efektywnego gospodarowania zasobami.

Kryteria wyboru projektów

Etap 1. Ocena formalna 

Etap 2. Ocena strategiczna Etap 3. Ocena operacyjna 

Szczegółowe informacje na temat oceny: Terms of Reference (warunki naboru) oraz Programme Manual z 13 kwietnia grudnia 2018 r. (podręcznik programu) dostępne w pakiecie dla aplikantów (Application pack).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Refundacja z EFRR w zależności od statusu partnera: do 85% lub 75% wydatków kwalifikowalnych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ok. 74 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Regulamin konkursu

Terms of reference, dostępny w pakiecie dla aplikantów (Application pack).

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wniosek dostępny on-line, w systemie iOLF.

Elementy wniosku i sposób jego wypełnienia opisano w Podręczniku programu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Subsidy contract

Podpisywana tylko przez partnera wiodącego, z Instytucją Zarządzającą ulokowaną we Francji.

Wszyscy partnerzy podpisują z partnerem wiodącym Partnership Agreement (Umowę partnerską). Wzór dostępny do pobrania na stronie programu.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Complaint procedure for project selection - wzór do pobrania ze strony programu.

Pytania i odpowiedzi

Wspólny Sekretariat, Lille, Francja

application@interregeurope.eu

+33 328 144 100

 

W Polsce informacji udziela Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg Europa:

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Departament Współpracy Terytorialnej Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach IE@miir.gov.pl 32 253 90 08

Linki

Oficjalna strona programu Interreg Europa, prowadzona przez Wspólny Sekretariat

Pomoc Wspólnego Sekretariatu

Informacje o programie Interreg Europa w języku polskim, polska wersja podręcznika do 4. naboru, formularz poszukiwania partnerów dla polskich instytucji, prezentacje z dnia informacyjnego nt. 4. naboru (18.04.2018, Warszawa, MIiR) są dostępne tutaj.

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.