Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki/Poddziałania 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna w obszarze BOF/Typ projektu zintegrowanego: Kształcenie zawodoweRPO Podlaskiego

Termin konkursu

zakończony 10.11.2017

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Podlaskiego

Działanie

Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki/Poddziałania 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna w obszarze BOF/Typ projektu zintegrowanego: Kształcenie zawodowe

Termin rozstrzygnięcia konkursu

kwiecień 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego
ul. Mickiewicza 74 lok. 6 (Sekretariat, p. nr 1)
15-232 Białystok

Sposób składania wniosków

Uproszczone wnioski o dofinansowanie projektu zintegrowanego należy składać od 02 października 2017 r. od godziny 7:30 do 10 listopada 2017 r. do godziny 15:30 w wersji elektronicznej na trwałym nośniku (np. płycie CD/DVD) oraz w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej (oryginał i kopia lub dwa oryginały). W ramach II etapu oceny wnioski o dofinansowanie mogą złożyć jedynie Wnioskodawcy, których uproszczone wnioski o dofinansowanie zostały zakwalifikowane do niniejszego etapu. Termin złożenia pełnych wniosków o dofinansowanie zostanie wskazany w wezwaniu (po zakończeniu I etapu oceny tj. miesiąc luty 2018 r.).

Wnioski o dofinansowane – II etap EFS:
Wnioski o dofinansowanie projektów składane są:
1. w wersji elektronicznej (XML) za pomocą systemu GWA2014 (EFS) w terminie określonym w wezwaniu do złożenia pełnego wniosku. Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFSinstalacyjnej GWA2014 (EFS), wskazanej w wezwaniu,
2. w dwóch egzemplarzach wersji papierowej wniosku o dofinansowanie (oryginał i kopia lub dwa oryginały) oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu do Kancelarii bądź data nadania w polskiej placówce pocztowej wyznaczonego operatora w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe) licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu złożenia wersji elektronicznej wniosku.

Wnioski o dofinansowane – II etap EERR:
Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w najbardziej aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru pełnych wniosków wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR). Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie do IOK w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu do Kancelarii bądź data nadania w polskiej placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe)licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu złożenia wersji elektronicznej wniosku w ramach etapu II.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać wszystkie podmioty, w szczególności:

  • organy prowadzące szkoły/placówki, w tym: technika, zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły policealne dla dorosłych, szkoły specjalne przysposabiające do pracy, szkoły/placówki systemu oświaty uprawnione do prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych,
  • pracodawcy i przedsiębiorcy,
  • jednostki naukowe, w tym uczelnie,
  • organizacje pozarządowe,
  • IOB (instytucja otoczenia biznesu) oraz powiązania kooperacyjne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte projekty zintegrowane dotyczące usług edukacyjnych w zakresie kształcenia zawodowego, obejmujące typy właściwe dla danego funduszu, wskazane poniżej:

W zakresie EFRR:

Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, kształcenia ustawicznego oraz infrastrukturę służącą do szkoleń zawodowych

W zakresie EFS:

Realizacja kompleksowych programów rozwojowych poprzedzonych diagnozą potrzeb konkretnej szkoły/placówki kształcenia zawodowego (w tym uwzględniając sytuację na regionalnym i lokalnych rynkach pracy) wraz z opracowaniem i wdrożeniem programu wsparcia [1]

[1] Projekt realizowany w tym typie obejmuje co najmniej elementy wymienione w lit. a), b) i c) zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020 oraz z Regulaminem konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 5 Kryteria oceny dla typu projektu zintegrowanego Poddziałanie 3.3.1 i 8.2.2 (PDF 720 KB)

Załącznik nr 6 Kryteria oceny formalno-merytorycznej  projekty zintegrowane, tryb konkursowy (PDF 650 KB)

Załącznik nr 7 Przewodnik po kryteriach 3.3.1 i 8.2.2 (PDF 1 MB)

Inne

Załącznik nr 8 Standard organizacji staży i praktyk dla uczniów szkół zawodowych w ramach Działania 3.3 RPOWP (PDF 278 KB)

Załącznik nr 9 Strategia rozwoju szkoły/placówki kształcenia zawodowego - zakres minimalny (PDF 618 KB)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu zintegrowanego wynosi dla każdego z zaangażowanych funduszy 85% kosztówkwalifikowalnych, z zastrzeżeniem:
-   projekty nieobjęte pomocą publiczną 85% kosztówkwalifikowalnych, przy czym w przypadku projektów generujących dochód, maksymalny poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu na II etapie oceny (pełnego wniosku o dofinansowanie w części EFRR);
-   projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, maksymalny udział środków UE nie może przekroczyć 85% kosztówkwalifikowalnych;
-   cross-financing – w przypadku projektów zintegrowanych, realizowanych w ramach operacji dwufunduszowych (EFS + EFRR) cross-financing wynosi 0%;
-   w przypadku projektów zintegrowanych maksymalna wartość zakupionych środków trwałych, jako % wydatków kwalifikowalnych w ramach EFS wynosi 0%.

 

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:
Całkowita kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 64 000 000,00 PLN, w tym:
-   wsparcie finansowe w ramach EFS: 30 000 000,00 PLN, tj. 26 842 105,26PLN ze środków EFS oraz 3 157 894,74PLN z budżetu państwa,
-   wsparcie finansowe w ramach EFRR: 34 000 000,00 PLN.  

W ramach konkursu IOK nie przewiduje rezerwy przeznaczonej na procedurę odwoławczą.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 2 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wniosek uproszczony:

Załącznik nr 2 Wzór uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (DOCX 102 KB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania uproszczonego wniosku o dofinansowanie (PDF 618 KB)

Załącznik nr 4 Lista sprawdzająca wniosek o dofinansowanie w zakresie spełnienia wymogów technicznych (PDF 273 KB)

II etap:

Wzór wniosku o dofinansowanie EFRR

Wzór wniosku o dofinansowanie EFS

Wzór umowy o dofinansowanie

UWAGA KOMUNIKAT Z DNIA 07.11.2017 R.

dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego ze środków EFS (w tym Ogólnych warunków umów) 

Pełna treść komunikatu z dnia 07.11.2017    (PDF 345 KB)

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego ze środków EFS kwoty ryczałtowe  (DOC 143 KB)

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektów zintegrowanych ze środków EFS do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi  (DOC 128 KB)

Załącznik nr 1 do umowy OWU do projektów zintegrowanych (DOC 299 KB)

 

WERSJE ARCHIWALNE 

Załącznik nr 7do części B Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego (kwoty ryczałtowe) (DOC 217 KB)

Załącznik nr 7do części B Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego EFS (do umów innych niż z kwotami ryczałtowymi) (DOC 184 KB)

Załącznik nr 2 Wzór umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego - EFRR  (PDF 1 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w VIII części A Regulaminu konkursu.

Z uwagi na treść art. 21 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 1475 t. j.) procedura odwoławcza w ramach niniejszego konkursu przebiegać będzie w oparciu o przepisy rozdziału 15 ustawy wdrożeniowej w brzmieniu obowiązującym od 02 września 2017 r.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs (IOK):

Departament EFRR: tel. 85 66 54 989, - 979, - 325 w godz. od 9.00 do 13.00.
Departament EFS: tel. 85 66 54 275, -285, -235, -246, -261 w godz. od 9.00 do 13.00. Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego: tel. 85 661 15 38 w godz. od 9.00 do 13.00.

e-mail: zintegrowane@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie). Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

w Białymstoku, Infolinia: 0 801 308 013, e-mail: gpi@wrotapodlasia.pl;
w Suwałkach, tel. 87 563 02 11, 87 563 02 19, 87 562 02 76, e-mail: lpi@ares.suwalki.pl;
w Łomży, tel. 86 216 33 26, 86 473 53 20, e-mail: lpi@podlaskie.org.pl.

Regulamin konkursu jest dostępny w Stowarzyszeniu Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego,
ul. Mickiewicza 74 lok. 6, 15-232 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: www.rpo.wrotapodlasia.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 85 661 15 38.

Linki

Link do pełnej dokumentacji konkursowej dostępny na stronie: www.rpo.wrotapodlasia.pl

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.