Projekty zintegrowane: Działanie 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF oraz Działanie 8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOFRPO Podlaskiego

Termin konkursu

zakończony 17.11.2017

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Podlaskiego

Działanie

Projekty zintegrowane: Działanie 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF oraz Działanie 8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF

Termin rozstrzygnięcia konkursu

maj 2018

Miejsce składania wniosków

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego
ul. Mickiewicza 74 lok. 6
(Sekretariat, p. nr 1)
15-232 Białystok

Sposób składania wniosków

Wnioski uproszczone
Uproszczone wnioski o dofinansowanie projektu zintegrowanego należy składać od 16 października 2017 r. od godziny 7:30 do 17 listopada 2017 r. do godziny 15:30 w wersji elektronicznej na trwałym nośniku (np. płycie CD/DVD) oraz w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej (oryginał i kopia lub dwa oryginały). 
W ramach II etapu oceny wnioski o dofinansowanie mogą złożyć jedynie Wnioskodawcy, których uproszczone wnioski o dofinansowanie zostały zakwalifikowane do niniejszego etapu. Termin złożenia pełnych wniosków o dofinansowanie zostanie wskazany w wezwaniu (po zakończeniu I etapu oceny tj. miesiąc luty 2018 r.). 

Wnioski o dofinansowane – II etap EFS:
Wnioski o dofinansowanie projektów składane są:

  1. w wersji elektronicznej (XML) za pomocą systemu GWA2014 (EFS) w terminie określonym w wezwaniu do złożenia pełnego wniosku. Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS instalacyjnej GWA2014 (EFS), wskazanej w wezwaniu.
  2. w dwóch egzemplarzach wersji papierowej wniosku o dofinansowanie (oryginał i kopia lub dwa oryginały) oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu do Kancelarii bądź data nadania w polskiej placówce pocztowej wyznaczonego operatora w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe) licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu złożenia wersji elektronicznej wniosku. 

Wnioski o dofinansowane – II etap EERR:
Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w najbardziej aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru pełnych wniosków wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR).
Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie do IOK w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu do Kancelarii bądź data nadania w polskiej placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe) licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu złożenia wersji elektronicznej wniosku w ramach etapu II.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych, w tym jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, partnerstwo JST z jednostkami spoza sektora publicznego, instytucje pomocy i integracji społecznej, jednostki organizacyjne systemów wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, podmioty ekonomii społecznej oraz organizacje pozarządowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte projekty zintegrowane dotyczące:
usług edukacyjnych w zakresie kształcenia zawodowego, obejmujące typy właściwe dla danego funduszu, wskazane poniżej:
Usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, obejmujące typy właściwe dla danego funduszu, wskazane poniżej:

W zakresie EFS:
Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, osób i instytucji sprawujących pieczę zastępczą i dzieci w nich umieszczonych. 

W zakresie EFRR:
Infrastruktura związana z usługami wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. 
W przypadku wyżej wymienionych przedsięwzięć dotacja nie będzie obejmowała budowy nowych obiektów, a jedynie przebudowę lub remont budynków w celu ich adaptacji. 

Usługi opiekuńcze i asystenckie oraz mieszkalnictwo wspomagane, obejmujące typy właściwe dla danego funduszu, wskazane poniżej:

W zakresie EFS:
Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w społeczności lokalnej. 
Wsparcie dla funkcjonowania mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego (treningowego lub wspieranego) przez tworzenie miejsc pobytu w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach chronionych lub wspomaganych dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

W zakresie EFRR:
Infrastruktura związana z opieką nad osobami zależnymi; Infrastruktura w zakresie mieszkań wspomaganych, chronionych i socjalnych. 
W przypadku wyżej wymienionych przedsięwzięć dotacja nie będzie obejmowała budowy nowych obiektów, a jedynie przebudowę lub remont budynków w celu ich adaptacji.

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 5 Kryteria oceny tryb konkursowy (projekty zintegrowane) dla typu projektu zintegrowanego: Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, Poddziałanie 7.2.2, Poddziałanie 8.4.2. (PDF 670 KB)

Załącznik nr 6 Kryteria oceny tryb konkursowy (projekty zintegrowane) dla typu projektu zintegrowanego: Usługi opiekuńcze i asystenckie oraz mieszkalnictwo wspomagane, Poddziałanie 7.2.2, Poddziałanie 8.4.2. (PDF 661 KB)

Załącznik nr 7 Kryteria oceny formalno-merytorycznej projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach RPOWP 2014-2020 – projekty zintegrowane, tryb konkursowy. (PDF 601 KB)

Załącznik nr 8 Przewodnik po kryteriach wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (Projekt zintegrowany typu: Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej) (PDF 1 MB)

Załącznik nr 9 Przewodnik po kryteriach wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (Projekt zintegrowany typu: Usługi opiekuńcze i asystenckie oraz mieszkalnictwo wspomagane). (PDF 1 MB)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu zintegrowanego wynosi dla każdego z zaangażowanych funduszy 85% kosztów kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem:

  • projekty nie objęte pomocą publiczną 85% kosztów kwalifikowalnych, przy czym w przypadku projektów generujących dochód, maksymalny poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu na II etapie oceny (pełnego wniosku o dofinansowanie w części EFRR);
  • projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, maksymalny udział środków UE nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych;
  • cross-financing – w przypadku projektów zintegrowanych, realizowanych w ramach operacji dwufunduszowych (EFS + EFRR) cross-financing wynosi 0%;
  • w przypadku projektów zintegrowanych maksymalna wartość zakupionych środków trwałych jako % wydatków kwalifikowalnych w ramach EFS wynosi 0%.

Minimalny wkład własny Beneficjenta w odniesieniu do:

  • Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 5% kosztów kwalifikowalnych
  • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 15% kosztów kwalifikowalnych. 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 9 000 000,00 PLN, w tym:

  • wsparcie finansowe w ramach EFS: 3 000 000,00 PLN, tj. 2 684 210,53 PLN ze środków EFS oraz 315 789,47 PLN z budżetu państwa,
  • wsparcie finansowe w ramach EFRR: 6 000 000,00 PLN.

W ramach konkursu IOK nie przewiduje rezerwy przeznaczonej na procedurę odwoławczą.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku uproszczonego:

Załącznik nr 2 Wzór uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (DOCX 101 KB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania uproszczonego wniosku o dofinansowanie  (PDF 617 KB)

Załącznik nr 4 Lista sprawdzająca wniosek o dofinansowanie w zakresie spełnienia wymogów technicznych (PDF 273 KB)

Załącznik nr 8 do części B Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (EFS) (PDF 267 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie RPOWP (EFRR)

Wzór umowy o dofinansowanie

UWAGA KOMUNIKAT Z DNIA 07.11.2017 R.

dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego ze środków EFS (w tym Ogólnych warunków umów)

Pełna treść komunikatu z dnia 07.11.2017    (PDF 345 KB)

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego ze środków EFS kwoty ryczałtowe  (DOC 143 KB)

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektów zintegrowanych ze środków EFS do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi (DOC 128 KB) 

Załącznik nr 1 do umowy OWU do projektów zintegrowanych  (DOC 299 KB)

 

WERSJE ARCHIWALNE

 

Załącznik nr 7 do części B Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego ze środków EFS (kwoty ryczałtowe) (DOC 217 KB)

Załącznik nr 7 do części B Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego ze środków EFS (do umów innych niż z kwotami ryczałtowymi) (DOC 211 KB)

Załącznik nr 2 do części C Wzór umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego - EFRR  (PDF 1 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w VIII części A Regulaminu konkursu.Z uwagi na treść art. 21 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 1475 t. j.) procedura odwoławcza w ramach niniejszego konkursu przebiegać będzie w oparciu o przepisy rozdziału 15 ustawy wdrożeniowej w brzmieniu obowiązującym od 02 września 2017 r.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs (IOK):
Departament EFRR:
tel. 85 66 54 989, - 979, - 325 w godz. od 9.00 do 13.00.
Departament EFS:
tel. 85 66 54 254, -258, -281 w godz. od 9.00 do 13.00.
Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego:
tel. 85 661 15 38 w godz. od 9.00 do 13.00. e-mail: zintegrowane@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać  nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie).

Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

Regulamin konkursu jest dostępny w Stowarzyszeniu Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, ul. Mickiewicza 74 lok. 6, 15-232 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: www.rpo.wrotapodlasia.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 85 661 15 38.

Linki

Link do pełnej dokumentacji konkursowej dostępny na stronie: www.rpo.wrotapodlasia.pl

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.