3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP - WSPARCIE NA FINANSOWANIE KAPITAŁU OBROTOWEGO DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWRPO Lubelskiego

Termin konkursu

zakończony 16.07.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Lubelskiego

Działanie

3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP - WSPARCIE NA FINANSOWANIE KAPITAŁU OBROTOWEGO DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Termin rozstrzygnięcia konkursu

III kwartał 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin

(za pośrednictwem strony lsi2014.lubelskie.pl)

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego na lata 2014-2020 (LSI2014).

 

Kto może składać wnioski?

Mikro i małe przedsiębiorstwa, w tym samozatrudnieni (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest na finansowanie kapitału obrotowego oraz kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa.

Wsparcie w ramach Działania będzie udzielane w formie dotacji.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 2 (PDF 614 KB) do Wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Dofinansowanie wynosi 100% wydatków kwalifikowalnych, określonych zgodnie z Załącznikiem nr 5 (PDF 156 KB) do Wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przeznaczona na nabór wynosi 74 000 000 zł.

Regulamin konkursu

Wezwanie do złożenia wniosku (PDF 1 MB)

Załączniki do Wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie. (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie znajduje się w Załączniku nr 1 do Wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie. (PDF 172 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie znajduje się w Załączniku nr 3 do Wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie. (PDF 915 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W ramach naboru nie ma zastosowania procedura odwoławcza.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP informacje udzielane są pod nr tel. (81) 46 23 831 lub (81) 46 23 812 i za pomocą poczty elektronicznej lawp@lubelskie.pl

Linki

Ogłoszenie o naborze na stronie RPO WL.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  (PDF 7 MB) [25.06.2020 r.]

 

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.