Program COSME

Program COSME należy do grupy programów realizowanych w latach 2014-2020. Kierowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw, administracji publicznej i start-upów w celu podniesienia ich konkurencyjności.

Dotacja w ramach programu COSME

Program COSME to program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich firm na lata 2014-2020. Wzajemnie z COSME uzupełnia się program Horyzont 2020, który ma na celu wsparcie innowacyjności przedsiębiorstwa. Oba programy stanowią podprogramy dawnego CIP (program, który miał na celu promowanie konkurencyjności europejskich małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wsparcie finansowe innowacyjnych rozwiązań dla nich).

Dofinansowanie w ramach COSME

COSME Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020.

Głównymi celami tego programu są:
- rozwój konkurencyjności przedsiębiorstw, w szczególności tych z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP),
- krzewienie kultury przedsiębiorczości,
- tworzenie nowych miejsc pracy,
- zwiększenie dostępu do finansowania dla MŚP, dzięki instrumentom finansowym,
- wspieranie MŚP.

Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2014 - 2020

Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2014 - 2020 nosi nazwę COSME. Jak sama nazwa wskazuje, kierowany jest on do małych i średnich przedsiębiorstw, a także do administracji publicznej i start-upów w celu podniesienia ich konkurencyjności.

COSME

COSME jest programem stworzonym na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw i MŚP. Pełna nazwa to Programme for the Competitivness of Enterprises and SMEs. Program COSME jest kontynuacją programu na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji EIP, który jest jednym z programów szczegółowych Programu Ramowego działającego w latach 2007-2013.

Beneficjentami programu są małe i średnie przedsiębiorstwa, obywatele pragnący założyć własną działalność oraz administracja publiczna.

Mikrofinansowanie i przedsiębiorczość społeczna

Mikrofinansowanie i przedsiębiorczość społeczna to jedna z inicjatyw na którą Unia Europejska przeznaczyła spore środki finansowe w latach 2014-2020. Obejmuje ono dwa obszary :
-mikrokredyty dla grup w trudnej sytuacji oraz mikroprzedsiębiorstw,
-przedsiębiorczość społeczną.

PROGRESS

Programem unijnym finansującym zadania w dziedzinie zatrudnienia i spraw społecznych jest PROGRESS czyli „Wspólnotowy program na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej”. Stanowi on pewnego rodzaju uzupełnienie działań Europejskiego Funduszu Społecznego.
Beneficjentami tego programu mogą zostać władze lokalne i regionalne, publiczne służby zatrudnienia oraz krajowe urzędy statystyczne z państw członkowskich UE, krajów kandydujących do Unii, krajów należących do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu oraz krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Osie priorytetowe programu EasI

Celem Europejskiego Programu na rzecz zatrudnienia i innowacji jest wspieranie polityki społecznej, mobilności pracowników na terenie Unii Europejskiej czy zatrudnienia. Podjęte w jego ramach działania przyczynią się do przeciwdziałania na rzecz ubóstwa i wykluczenia społecznego. Dzięki niemu polepszeniu ulegną warunki pracy oraz zostanie zapewniona odpowiednia opieka społeczna. Łączy on w sobie trzy dotychczasowe programy: Progres, Eures i Mikrofinansowanie i przedsiębiorczość społeczna, które stanowią osie priorytetowe programu EasI.

Strategia Europa 2020

Strategia Europa 2020 jest długookresowym programem rozwoju społeczno – gospodarczego Unii Europejskiej, który zastąpił Strategię Lizbońską (realizowaną od 2000 r. i zmodyfikowaną 5 lat później). Europa 2020 ma na celu osiągnąć wzrost gospodarczy poprzez:

- skuteczne inwestycje w edukację, badania naukowe i innowacje,
- włączenie społeczne – tworzenie nowych miejsc pracy i walka z ubóstwem,
- wykorzystanie gospodarki niskoemisyjnej.

Europa 2020

Głównym celem Unii Europejskiej stało się dokonanie wszelkich starań, aby szybko i skutecznie wyjść z kryzysu i stworzyć warunki dla bardziej konkurencyjnej gospodarki z wyższym poziomem zatrudniania.

Pages

Subscribe to Fundusze-Europejskie.net RSS

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60