You are here

Dofinansowanie z podziałania 1.5.2

Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na pozyskanie dofinansowanie z podziałania 1.5.2. Nic dziwnego skoro umożliwia to rozwój przedsiębiorstwa za dodatkowe środki pozyskane z UE. Czego dotyczy poddziałanie 1.5.2 ?

Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu przeznaczone jest dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw, które spełniają określone wymogi. Na co można otrzymać dofinansowanie z podziałania 1.5.2? Wsparcie otrzymają innowacyjne projekty wdrażające innowacje procesowe, produktowe, nietechnologiczne poprzez inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

Ogólna pula środków wynosi 100 000 000,00 PLN. Maksymalny poziom dofinansowania:
- mikro i małe przedsiębiorstwa 45% kosztów kwalifikowalnych;
- średnie przedsiębiorstwa 35% kosztów kwalifikowalnych.

Warto powierzyć pozyskanie dofinansowania w ręce ekspertów, ponieważ zwiększa to szansę na pozytywną decyzję Komisji.

Programy

Kontakt

Uwaga:

Obsługujemy projekty o kosztach kwalifikowalnych nie mniejszych
niż 500 000 zł


Każdy projekt musi spełniać przynajmniej jedno ze wskazanych poniżej kryteriów:
- być innowacyjny,
- powstawać we współpracy z uczelnią lub wymagać przeprowadzenia pewnych badań naukowych,
- polegać na inwestycji w innowacyjne urządzenia, np. maszyny,
- polegać na rozwoju eksportu, działalności za granicą.

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60