You are here

Etapy pozyskiwania dotacji unijnej

etapy pozyskiwania dotacji unijnej

Dotacje z Unii Europejskiej stanowią podstawę rozwoju małych i średnich firm oraz gospodarki całego kraju. Pozyskiwanie dotacji jest procesem skomplikowanym i długotrwałym.

Etapy pozyskiwania dotacji unijnej:
- konsultacji oraz analiza możliwości,
- przygotowanie i złożenie potrzebnych dokumentów,
- ocena wniosku,
- podpisanie umowy o dofinansowanie,
- realizacja inwestycji,
- rozliczenie inwestycji,
- kontrola zrealizowanego projektu,
- otrzymanie unijnej dotacji,
- złożenie sprawozdania z realizacji projektu.

Programy

Kontakt

Uwaga:

Obsługujemy projekty o kosztach kwalifikowalnych nie mniejszych
niż 500 000 zł


Każdy projekt musi spełniać przynajmniej jedno ze wskazanych poniżej kryteriów:
- być innowacyjny,
- powstawać we współpracy z uczelnią lub wymagać przeprowadzenia pewnych badań naukowych,
- polegać na inwestycji w innowacyjne urządzenia, np. maszyny,
- polegać na rozwoju eksportu, działalności za granicą.

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60