You are here

Pozyskiwanie dofinansowania z działania 2.3

Ogłoszony konkurs w ramach działania 2.3 POIR poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” to szansa na pozyskanie dofinansowania wyłącznie przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Pozyskanie dofinansowania z działania 2.3 POIR jest możliwe jeśli zostanie ono przeznaczone na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacznie ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji albo nowego projektu wzorniczego.

Program ma za zadanie zachęcić przedsiębiorców do nawiązywania współpracy z jednostkami naukowymi. Pozyskanie dofinansowania z działania 2.3 POIR pozwoli na zwiększenie innowacyjności oraz konkurencyjności firm nie mających doświadczenia w działalności B+R. To korzystne rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy stają się dzięki temu właścicielami opracowanych przez jednostkę naukową badań.

Kontakt

Uwaga:

Obsługujemy projekty o kosztach kwalifikowalnych nie mniejszych
niż 500 000 zł


Każdy projekt musi spełniać przynajmniej jedno ze wskazanych poniżej kryteriów:
- być innowacyjny,
- powstawać we współpracy z uczelnią lub wymagać przeprowadzenia pewnych badań naukowych,
- polegać na inwestycji w innowacyjne urządzenia, np. maszyny,
- polegać na rozwoju eksportu, działalności za granicą.

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt