You are here

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój poddziałanie 1.1.1

POIR czyli Program Operacyjny Inteligentny Rozwój to nowy program, zastępujący dotychczasowe POIG, wprowadzony na lata 2014-2020. Jego beneficjentami są przedsiębiorstwa - w szczególności MŚP, jednostki naukowe, instytucje otoczenia biznesu oraz podmioty zrzeszające wyżej wymienionych adresatów wsparcia.

Program ten, jak każdy inny, ma wyznaczone cele i priorytety. Jako główny cel POIR zostało określone znaczące pobudzenie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, wyrażające się przede wszystkim zwiększeniem nakładów prywatnych na B+R. Oprócz jego funkcjonują jeszcze 2 cele tematyczne i 7 celów szczegółowych. Cele tematyczne realizowane są przez poszczególne osie priorytetowe, natomiast cele szczegółowe przez określone priorytety inwestycyjne.

Jednym z priorytetów inwestycyjnych jest udoskonalenie infrastruktury badań i innowacji i podnoszenie zdolności do tworzenia doskonałości w zakresie badań i innowacji, który realizować ma poszczególne poddziałania. Najważniejszym z nich jest Program Operacyjny Inteligentny Rozwój poddziałanie 1.1.1 zwane również "szybka ścieżka", która dotyczy Badań przemysłowych i prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorstwa.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój poddziałanie 1.1.1 skierowane jest do przedsiębiorców, których firmy kwalifikują się do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Celem tego działania jest podniesienie innowacyjności przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R w działalności gospodarczej, którą dana firma prowadzi.

Warto skorzystać z tego dofinansowania, ponieważ może ono wspomóc rozwój biznesu oraz wiele innych korzyści.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60