Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko, POIiŚ na lata 2014 - 2020


Spacjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z UE.

Szczegóły programu POIiŚ poniżej:

Cele

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - POIiŚ ma na celu wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku, a także sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej. Zakres wsprarcie w tym programie został wpisany w następujące cele tematyczne:
- wsparcie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną
- ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów, w tym także ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego
- w ograniczonym zakresie: wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
- promowanie zrównoważonego transportu oraz usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych
- promowanie dostosowania do zmian klimatu oraz zapobiegania ryzyku, a także zarządzania ryzykiem;

Budżet

Ze względu na trwające konsultacje oraz niezakończone prace nad budżetem Uni Europejskiej na lata 2014 - 2020 nie ustalono jeszcze budżetu na POIiŚ. Wstępne propozycje podziału funduszy europejskich na lata 2014 - 2020 określają, iż na realizację zadań zawartych w tym programie zostanie przeznaczona kwota 21 533,9 mln euro.

Kogo dotyczy

Odbioracami wspracia będą głównie:
- podmioty publiczne (w tym jednostki samorządu terytorialnego)
- podmioty prawne (w szczególności duże przedsiębiostrwa)

Konsultacje społeczne

Konsultacje rozpoczynają się 26 sieprnia 2013 roku. W ramach konsultacji dotyczących POIiŚ odbedą się cztery konferencje w Warszawie, Poznaniu, Krakowie oraz Łodzi.

Nasza oferta

Oferujemy pomoc w uzyskaniu dotacji dla Państwa firmy. Pomożemy przeanalizować czy projekt pasuje do Działania, sprecyzować jego temat, uzyskać dofinansowanie oraz rozliczyć projekt po uzyskaniu pozytywnej decyzji o dofinansowaniu.

Kontakt z nami

Zapraszamy do kontaktu, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60