Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, PO IR na lata 2014 - 2020


Spacjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z UE.

Na lata 2014 - 2020 został przygotowany dla Polski Program Operacyjny Inteligentny Rozwój - PO IR (następca PO IG).

Szczegóły programu:

Zakres

Zakres wsparcia wpisuje się w "cele tematyczne" takie jak:
- "Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji" (cel 1)
- "Podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury" (cel 3)

POIR, czyli Program Operacyjny Inteligentny Rozwój będzie skoncentrowany głównie na realizacji celu 1, natomiast cel 3 będzie wdrażany przez regionalne programy operacyjne (poziom krajowy będą miały tylko działania systemowe wspierające małe i średnie przedsiębiorstwa).
Planuje się realizację 3 osi piorytetowych:
1. Zwiększenie potencjału naukowo - badawczego na rzecz rozwoju Polski
2. Wzrost potencjału naukowo innowacyjnego przedsiębiorstw w Polsce
3. Pomoc techniczna

Plan powiązania osi priorytetowych w ramach PO IR z priorytetami inwestycyjnymi i celami rematycznymi obrazuje poniższa tabela:

Działanie Cele tematyczne Priorytety Inwestycyjne
I oś priorytetowa CT 1 Pl 1.1
II oś priorytetowa CT 1 i 3 Pl 1.2, 3.1, 3.2, 3.4
III oś priorytetowa nie dotyczy nie dotyczy

Cele

Celem Programu Operacyjego Inteligentny Rozwój - PO IR jest:
- zwiększenie innowacyjności gospodarki polskiej,
- rozwój sektora nauki,
- zwiększenie współpracy między sektorem nauki a przedsiębiorstwami
- zapewnienie wysokiej jakości otoczenia biznesu, który będzie sprzyjał podnoszeniu innowacyjności przedsiębiortw.

PO IR zakłada osiągnięcie celu poprzez koncentracje działań tego programu na rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw, budowie nowych i wzmacnianiu istniejących powiązań pomiędzy sektorem przedsiebiorstwa a sektorem nauki, a także wzmocnieniu jakości badań i pozycji jednostek naukowych w ramach EPB (czyli Europejskiej Przestrzeni Badawczej).

Zakres celów tematycznych i składających się na nie priorytetów inwestycyjnych:

Priorytet inwestycyjny 1.1: udoskolonanie infrastruktury badań i innowacji i podnoszenie zdolności do tworzenia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności leżących w interesie Europy

Priorytet inwestycyjny 1.2: promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych i aplikacji z dziedziny usług publicznych, tworzenie sieci, pobudzanie popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację; wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów i zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu;

Priorytet inwestycyjny 3.1: promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz wspieranie tworzenia nowych firm, z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości*

Priorytet inwestycyjny 3.2: opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu internacjonalizacji*

Priorytet inwestycyjny 3.4: wspieranie zdolności MŚP w zaangażowanie się w proces wzrostu ekonomicznego i innowacji*

* w odniesieniu do wsparcia przedsiębiorstw, w ramach niniejszego programu realizowane będą działania systemowe i pilotażowe

Kogo dotyczy

Odbioracami wsparcia w ramach PO IR będą:
- przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP)
- jednostki naukowe
- klasty, instytucje otoczenia naukowego (np. parki naukowo-technologiczne, fundusze kapitałowe, centra transferu technologii, sieci aniołów biznesu)
- podmioty zrzeszające wyżej wymienionych odbiorców wsprarcia (np. konsorcja, platformy technologiczne itp.)

Program zakłada wspieranie w szczególny sposób tak zwane krajowe klastry kluczowe, czyli takie które posiadają największy krajowy i zagraniczny potencjał rozwojowy. Ich członkowie otrzymają przywileje przy ubieganiu się o dotację projektów w ramach instrumentów wsparcia PO IR. Będą mogły także korzystać z instrumentów dedykowanych ich koordynatorom. Klastry kluczowe zostaną wyselekcjonowane w trybie otwartego konkursu. Oceniać będą uznali eksperci.

Budżet

Ze względu na niezakończone prace nad budżetem Uni Europejskiej na lata 2014 - 2020 nie ustalono jeszcze budżetu na PO IR. Wstępne propozycje podziału funduszy europejskich na lata 2014 - 2020 określają, iż na realizację zadań zawartych w tym programie zostanie przeznaczona kwota 7 233,6 mln euro.

Inteligentna Specjalizacja

Program Inteligentny Rozwój ma na celu wsparcie w wybranych dziedzinach nauki i obszarach gospodarki, które stanowią potencjał rozwojowy krajowy i zagraniczny, czyli tak zwanych inteligentnych specjalizacjach.

Nasza oferta

Oferujemy pomoc w uzyskaniu dotacji dla Państwa firmy. Pomożemy przeanalizować czy projekt pasuje do działania, sprecyzować jego temat, uzyskać dofinansowanie oraz rozliczyć projekt po uzyskaniu pozytywnej decyzji o dofinansowaniu.

Kontakt z nami

Zapraszamy do kontaktu, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60