Program Operacyjny Polska Cyfrowa, PO PC na lata 2014 - 2020


Spacjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z UE.

Szczegóły programu PO PC poniżej:

Cele

Program Operacyjny Polska Cyfrowa - PO PC ma na celu wykorzystanie potencjału cyfrowego dla poprawy jakości życia. Najważniejsze kierunki wsparcia w latach 2014 - 2020 zostały określone. Są to trzy osie.
- Oś I ma za zadanie zwiększanie dostępu do sieci szerokopasmowych poprzez budowę, rozbudowę oraz przebudowę sieci dostępowych oraz szkieletowo-dystrybucyjnych, jako uzupełnienie istniejącej sieci szerokopasmowej
- Oś II ma za zadanie wsparcie rozwoju e-administracji poprzez rozwój e-usług publicznych, zapewnienie wysokiej interoperacyjności wszystkich systemów informatycznych oraz rejestrów publicznych, jak również upowszechnianie funkcjonowania cyfrowych urzędów w oparciu o wypracowane standardy, a także wsparcie w obszarze otwartego państwa poprzez budowę/rozbudowę repozytoriów, digitalizację zasobów publicznych oraz upowszechnianie informacji publicznej
- Oś III ma obejmuje E-integrację oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych

Cele szczegółowe PO PC:

Cel szczegółowy 1: Ograniczenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich i bardzo wysokich przepustowościach - Oś I
Cel szczegółowy 2: Podniesienie jakości i dostępności e-usług publicznych - Oś II
Cel szczegółowy 3: Poprawa cyfrowej efektywności funkcjonowania administracji rządowej - Oś II
Cel szczegółowy 4: Poprawa dostępności informacji sektora publicznego oraz zasobów publicznych - Oś II
Cel szczegółowy 5: Eliminowanie barier kompetencyjnych i mentalnościowych na rzecz zwiększenia zapotrzebowania społecznego na dostęp szerokopasmowy, e-treści i e-usługi - Oś III

Budżet

Ze względu na niezakończone prace nad budżetem Uni Europejskiej na lata 2014 - 2020 nie ustalono jeszcze budżetu na PO PC. Wstępne propozycje podziału funduszy europejskich na lata 2014 - 2020 określają, iż na realizację zadań zawartych w tym programie zostanie przeznaczona kwota 1 971,8 mln euro.

Nasza oferta

Oferujemy pomoc w uzyskaniu dotacji dla Państwa firmy. Pomożemy przeanalizować czy projekt pasuje do Działania, sprecyzować jego temat, uzyskać dofinansowanie oraz rozliczyć projekt po uzyskaniu pozytywnej decyzji o dofinansowaniu.

Kontakt z nami

Zapraszamy do kontaktu, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60