Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, PO WER na lata 2014 - 2020


Spacjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z UE.

Szczegóły programu PO WER poniżej:

Zakres - założenia

PO WER ma na celu:
- wspieranie jakości oraz skuteczności szkolnictwa wyższego poprzez zapewnienie kształcenia na wyższym poziomie (taki aby odpowiadał potrzebom gospodarki i rynku pracy), poprawę międzynarodowej pozycji polskich szkół wyższych, zwiększenie mobilności międzynarodowej w szkolnictwie wyższym
- reazlizację zadań w zakresie mobilności ponadnarodowej
- realizację działań innowacyjnych oraz działań ponadnarodowych, które prowadziłyby do wypracowania dotąd niestosowanych rozwiązań (w celu testów) - działania innowacyjne na skalę mikro i makro, działania w ramach tzw. Common Framework
- przygotowanie oraz wdrożenie reform w danych obszarach polityki publicznej

Cele

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - PO WER ma na celu:
- wzrost zatrudnienia
- wzrost spójności społecznej
- poprawę funkcjonowania administracji publicznej

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój obejmuje cztery cele tematyczne:
- 8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników
- 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
- 10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie
- 11. Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej

Pierwsza wersja programu będzie obejmowała trzy osie piorytetowe:
- oś I. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
- oś II. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
- oś III. Innowacje społeczne i współpraca narodowa

Budżet

Ze względu na niezakończone prace nad budżetem Uni Europejskiej na lata 2014 - 2020 nie ustalono jeszcze budżetu na PO WER. Wstępne propozycje podziału funduszy europejskich na lata 2014 - 2020 określają, iż na realizację zadań zawartych w tym programie zostanie przeznaczona kwota 2 228,0 mln euro.

Nasza oferta

Oferujemy pomoc w uzyskaniu dotacji dla Państwa firmy. Pomożemy przeanalizować czy projekt pasuje do Działania, sprecyzować jego temat, uzyskać dofinansowanie oraz rozliczyć projekt po uzyskaniu pozytywnej decyzji o dofinansowaniu.

Kontakt z nami

Zapraszamy do kontaktu, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60