You are here

II oś priorytetowa POIR

Jednym z programów operacyjnych zaplanowanych w Polsce na lata 2014-2020 jest “Program Operacyjny Inteligentny Rozwój”. Ma on na celu wspieranie prowadzenia badań naukowych, rozwoju nowych, innowacyjnych technologii oraz działanie na rzecz podnoszenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Realizowany jest w oparciu o pięć osi priorytetowych.

II oś priorytetowa POIR dotyczy wsparcia otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I. W ramach II osi POIR realizowane są również projekty o charakterze systemowym i pilotażowym. Instytucjami zarządzającymi działaniami II osi są Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Departament Konkurencyjności i Innowacyjności. Beneficjentami są jednostki administracji publicznej i inne podmioty, które uczestniczą w kształtowaniu polityki innowacyjnej, promują podejmowanie działalności B+R+I oraz wspierają przedsiębiorstwa i jednostki naukowe w tym zakresie. II oś priorytetowa POIR w ramach cross financingu przewiduje możliwość kwalifikowania wydatków na rozwój kadr w wybranych instrumentach. W odniesieniu do przedsiębiorstw, prowadzone będą proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP, umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych i ochrona własności przemysłowej.

Działania II osi mają zostać zrealizowane wyłącznie przy wykorzystaniu instrumentów finansowych utworzonych na poziomie UE.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60