You are here

IV oś priorytetowa POIR

IV oś priorytetowa PO IR zajmuje się realizacją Priorytetu Inwestycyjnego 1.a (PI 1.a). Z kolei on zakłada nie tylko udoskonalenie infrastruktury badań i innowacji, ale również zwiększanie zdolności do osiągania doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy.
IV oś priorytetowa POIR ma na celu podniesienie jakości polskiej nauki. W jej zakresie finansowane są prace rozwojowe i badania naukowe, prowadzone przez sektor nauki we współpracy z przedsiębiorcami.

Wspiera się także publiczną infrastrukturę badawczo-rozwojową, która jest ograniczona do projektów znajdujących się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej.
Kolejną cechą IV osi priorytetowej jest fakt zaprogramowania instrumentów, służących do integracji potencjału naukowego oraz zwiększenia potencjału kadrowego B+R, tak by wskutek realizacji programu polska nauka mogła szczycić się rozpoznawalnymi jednostkami naukowymi nie tylko w Europie, ale także i na arenie międzynarodowej. Nie będzie to możliwe beż inwestowania w zespoły badawcze.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60