You are here

V oś priorytetowa POIR

Wsparcie w ramach V osi priorytetowej POIR kierowane jest głównie do instytucji angażujących się w zarządzanie i wdrażania programu. Ma to skutkować zapewnieniem wiedzy wraz z umiejętnościami adekwatnymi do specyfiki realizowanych zadań oraz warunków techniczno- organizacyjnych, koniecznych do sprawnego i efektywnego funkcjonowania instytucji.

Wspierane są również działania, które służą budowaniu potencjału beneficjentów, np. poprzez rożnego rodzaju szkolenia, warsztaty oraz wydarzenia informacyjno- promocyjne, które upowszechniają wiedzę na temat POIR.

W kwestii podmiotów zarządzających i wdrażających program, pomoc techniczna obejmowała będzie wzmocnienie i utrzymanie wymaganego poziomu zdolności administracyjnych w obszarach:
- potencjału kadrowego
- rozwiązań organizacyjnych i prawnych
- zasobów technicznych oraz instrumentów informatycznych, wykorzystywanych w procesach zarządzania
- wdrażania i monitorowania.

Wsparcie ukierunkowane zostanie w szczególności na:
- dostosowanie kompetencji kadr do specyfiki realizowanych zadań
- adekwatne rozwiązania organizacyjne i sprawny system zarządzania
- wyposażenie w niezbędne zasoby techniczne i informatyczne.

Chcesz się dowiedzieć czegoś jeszcze o V osi priorytetowej POIR? Skontaktuj się z nami.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60