You are here

Beneficjenci działania 1.1

Jedną z osi priorytetowych Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój jest wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe. Instytucją pośredniczącą w wdrażaniu działań jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Każda z przewidzianych do realizacji osi priorytetowych przewiduje działania, które mają na celu realizacji konkretnych przedsięwzięć z udziałem ściśle określonej grupy podmiotów gospodarczych. Jednym z takich działań będzie działanie 1.1, które przewiduje realizacji:

- poddziałania 1.1.1 skierowanego do mikroprzedsiębiorców,
- poddziałania 1.1.2 adresowanego do małych oraz średnich przedsiębiorców.

Tak więc beneficjenci działania 1.1 to podmioty gospodarcze, które zaliczają się do grupy mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców. Takich jednostek gospodarczych na terenie Polski jest bardzo dużo, konkurencja w ubieganiu się o dotację unijną będzie ogromna. Szanse na pozyskanie dofinansowania będą duże jeśli wnioskodawcy spełnią wszystkie warunki jakie narzucone zostaną w ramach programu. Beneficjenci działania 1.1 muszą pamiętać o wymogach formalnych, które mają ogromne znacznie w wstępnej ocenie wniosków, brak odpowiednich dokumentów, nie zachowanie terminów dyskwalifikować będzie wniosek już na samym początku. Do sporządzenia odpowiedniego wniosku należy włożyć wiele starań, nie warto więc dawać powodów do odrzucenia wniosku. Ostatecznie o wszystkim zadecyduje wartość projektu, o którego dofinansowanie będzie ubiegać się przedsiębiorca.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60