You are here

Beneficjenci POIR

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój dotyczył będzie przede wszystkim wzrostu innowacyjności i konkurencyjności Polskich przedsiębiorstw na tle innych krajów. Przedsiębiorstwa to główni beneficjenci POIR, ale nie tylko oni mogą liczyć na wsparcie w ramach tego programu.

Ci którzy mogą liczyć na dotację z Funduszu Unijnego – beneficjenci POIR to między innymi:

· Jak już zostało wspomniane wcześniej – polskie przedsiębiorstwa, a przede wszystkim Małe i Średnie przedsiębiorstwa. Będą mogły liczyć na zwiększenie nakładów na B+R, realizację lini pilotażowych oraz demonstracyjnych, wsparcie przy tworzeniu i rozwoju infrastruktury B+R oraz przy wdrażaniu innowacji nie-technologicznych (np. marketingowych, organizacyjnych). Poza tym wsparcie zostanie przekazane na rozwój rynku podwyższonego ryzyka oraz umiędzynarodowienie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.
· Następnie sektor nauki – jednostki naukowe, które będą mogły liczyć na wsparcie rozwoju kadr nauki oraz procesu komercjalizacji prac B+R
· Kolejni beneficjenci POIR – Instytucje Otoczenia Biznesu. Otrzymają wsparcie na diagnozowanie i monitorowanie popytu na usługi IOB.
· Ostatni - Podmioty zrzeszające wyżej wymienionych odbiorców wsparcia np.: konsorcja, klastry, platformy technologiczne. Wsparcie przekazane zostanie na realizowane projekty tzw. krajowych klastrów kluczowych, które posiadają wysoki potencjał innowacyjny

Instytucje Otoczenia Biznesu oraz klastry kluczowe o wsparcie będą mogli ubiegać się w ramach konsorcjów tworzonych z przedsiębiorstwami lub jednostkami naukowymi.
Krajowe klastry kluczowe wspierane będą w sposób szczególny w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, gdyż mają największy potencjał rozwojowy dla kraju oraz w skali międzynarodowej.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60