You are here

Budżet poddziałania POIR 1.1.1

Polska jako jeden z krajów członkowskich Unii Europejskiej pozyskała fundusze, które rozdzielane będą zainteresowanym jednostkom gospodarczym w okresie dofinansowania 2014-2020. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako instytucja pośrednicząca w realizacji pierwszej osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój ogłosiła harmonogram naboru wniosków. Jednym z programów, które realizowany będzie w najbliższej perspektywie jest Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa - tzw. „szybka ścieżka”. Termin składania wniosków o dotację został ustalony na kwiecień 2015 roku. Ważnym aspektem jest pula środków jakie dostępne będą w ramach tego konkursu, budżet poddziałania POIR 1.1.1 ustalony został na poziomie 1,9 m,ld euro.

Adresatami konkursów w ramach „szybkiej ścieżki” są podmioty gospodarcze, które zaliczają się do grupy mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców. Projekty, które będą miały możliwość dofinansowania z funduszy unijnych będą obejmować realizację badań przemysłowych lub prac rozwojowych nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami, które wykorzystane zostaną do rozwoju prowadzonej działalności, umocnieniu pozycji firmy na rynku. Rozwiązania jakie zaproponują przedsiębiorcy powinny zaliczać się do krajowych inteligentnych specjalizacji. Budżet poddziałania POIR 1.1.1 jest bardzo duży, zainteresowane podmioty mają ogromną szansę na realizację kosztownych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Nasza firma zajmuje się sporządzeniem wniosków o dotację zapraszamy do kontaktu i pozyskania szczegółowych informacji.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60