You are here

Cel działania 1.1

Cel działania 1.1 dotyczy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, który wszedł w życie wraz z nową perspektywą finansową 2014-2020. Główny cel tematyczny 1 to wsparcie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji. W ramach celu tematycznego 1 wskazane zostały 2 priorytety inwestycyjne.

Priorytet inwestycyjny 1.1 dotyczy udoskonalenia infrastruktury badań i innowacji i podnoszenie zdolności do tworzenia doskonałości w zakresie badań i innowacjo oraz wspieranie ośrodków kompetencji, zwłaszcza tych leżących w interesie Europy.

Szczegółowy cel działania 1.1 to cel nr 7, czyli Wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorstwami oraz sektorem publicznym.

Priorytet inwestycyjny 1.2 dotyczy promowania inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych i aplikacji z dziedziny usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów i zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu.

Szczegółowe cele działania 1.2 jakie będą realizowane to: Cel 1 - Pobudzenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia działalności B+R, Cel 2 - Zwiększenie nakładów polskich przedsiębiorstw na działalność innowacyjną oraz Cel 3 - Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności innowacyjnej.

Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) finansowane będą te priorytety inwestycyjne.

Wszystkich Państwa, którzy są zainteresowani pozyskaniem dotacji w ramach Działania 1.1 zapraszamy do kontaktu z naszą firmą. Mogą otrzymać od nas Państwo wsparcie w sporządzeniu wniosku oraz rozliczeniu dotacji.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60