You are here

Cele tematyczne

Umowa Partnerstwa, która jest kontraktem pomiędzy Polską a Komisją Europejską, stanowi podstawę realizacji nowej perspektywy finansowej przewidzianej na lata 2014-2020. Określa ona kierunki działań, jakie będą podejmowane w oparciu o trzy polityki unijne, na które składają się:

- Polityka Spójności
- Wspólna Polityka Rolna
- Wspólna Polityka Rybołówstwa

W umowie tej zostały dokładnie opisane wszystkie krajowe i regionalne programy operacyjne, jakie realizowane będą w latach 2014-2020. Każdy program operacyjny jest oparty o cele tematyczne, które stanowią podstawę do przyznawania pieniędzy w ramach poszczególnych PO. Do krajowych programów operacyjnych zalicza się:

- PO Infrastruktura i Środowisko
- PO Inteligentny Rozwój
- PO Wiedza, Edukacja, Rozwój
- PO Polska Wschodnia
- PO Polska Cyfrowa
- PO Pomoc Techniczna

Natomiast programy regionalne dotyczą poszczególnych województw w naszym kraju. Pieniądze przyznane każdemu z nich będą zarządzane przez władze terytorialne i kierowane na obszary najsłabiej rozwinięte. Z całej grupy województw w Polsce zostało wyłączone jedynie województwo Mazowieckie, które będzie działało w oparciu o program ponadregionalny.

Każdy z tych programów ma wyznaczone cele tematyczne, do których musi dostosować się przedsiębiorca, czyli tzw. beneficjent chcący założyć własną działalność. Stosowanie się do tego, co przewidują cele tematyczne, będzie gwarancją poprawnego rozliczenia pozyskanej dotacji.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60