You are here

Cele tematyczne 2014-2020

Według Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju fundusze przeznaczone na perspektywę 2014-2020 będą miały za zadanie głównie wzmocnić i wykorzystać gospodarcze i społeczne potencjały, aby poprawić jakoś życia ludzi. Ten podstawowy cel realizowany będzie w obszarze konkurencyjnej gospodarki, spójności gospodarczej i społecznej a także, aby otrzymać sprawne i efektywne państwo.

Państwa członkowskie, które przygotowują zasady podziału funduszy, będą musiały uwzględnić 11 celów.

Cele tematyczne 2014-2020 to:
- wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji,
- zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK),
- wzmacnianie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury,
- wspieranie przejścia na gospodarkę nisko emisyjną we wszystkich sektorach,
- promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem,
- zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami,
- promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej,
- promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników,
- promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją,
- inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie,
- wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej.

Według badań cele tematyczne 2014-2020 mają doprowadzić do zwiększenia się udziału alokacji prawie o 6% w porównaniu do poprzedniej perspektywy.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60