You are here

Co to są wydatki kwalifikowane i co do nich można zaliczyć?

Za wydatki kwalifikowane uważa się wydatki bezpośrednio związane z projektem i niezbędne do jego realizacji. Wydatki te pomniejszone są o naliczony podatek od towarów i usług, z wyjątkiem gdy zgodnie z odrębnymi przepisami beneficjentom nie przysługuje prawo do jego zwrotu lub odliczenia od należnego podatku od towarów i usług. Wydatki kwalifikowane można podzielić na poszczególne kategorie:
1. Wynagrodzenia brutto wraz z pozapłacowymi kosztami pracy
2. Wartości niematerialne i prawne
3. Nowe środki trwałe
4. Usługi informatyczne, techniczne, doradcze
5. Analizy przygotowawcze i usługi eksperckie
6. Promocja projektu
7. Koszty ogólne ( maksymalnie do 20% pozostałych kosztów)
8. Szkolenia ( maksymalnie do 10 % pozostałych koszów)
9. Zabezpieczenie realizacji umowy o dofinansowanie oraz koszty prowadzenia rachunku bankowego

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60