You are here

Czy oprócz złożenia wniosku w Generatorze należy dostarczyć wniosek w wersji papierowej?

Po rejestracji wniosku w Generatorze należy w złożyć w ciągu 5 dni roboczych dostarczyć do RIF wniosek w formie papierowej. Wniosek powinien być podpisany przez Wnioskodawcę lub osoby upoważnione do reprezentacji Wnioskodawcy. Tak skompletowaną, trwale spiętą dokumentację należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do RIF, w której zarejestrowano wniosek o dofinansowanie.Wysyłając podpisany wydruk obrazu wniosku o dofinansowanie do RIF należy posługiwać się przesyłką rejestrowaną (np. listem poleconym) na wypadek konieczności udokumentowania faktur dopełnienia tej formalności w terminie 5 dni roboczych od dnia zarejestrowania wniosku (decyduje data nadania przesyłki / stempla pocztowego).

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60