You are here

Dofinansowanie działania 1.1

Realizacja perspektywy finansowej 2014-2020 ma przyczynić się do rozwoju innowacyjności polskich przedsiębiorców a tym samym do pobudzenia rozwoju polskiej gospodarki. Jednym z programów jakie będą realizowane jest Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, który przewiduje realizację działania 1.1 w ramach pierwszej osi priorytetowej, która skupiać ma się na rozwoju innowacyjności w małych oraz średnich przedsiębiorstwach. Dofinansowanie działania 1.1 to inicjatywa skierowana do sektora MŚP działającego na terenie Polski. Ten segment polskich przedsiębiorców najczęściej ma problem z pozyskaniem obcych źródeł finansowania działalności z uwagi na rozmiary prowadzonych działań a także często małą płynność finansową. Program POIR ma więc na celu udzielenie pomocy finansowej takim podmiotom gospodarczym, przede wszystkim tej grupie, która realizować będzie innowacyjne przedsięwzięcia. Dofinansowanie działania 1.1 to ogromna szansa na pozyskanie funduszy unijnych, które umożliwią realizację bardzo kosztownych projektów inwestycyjnych.

Instytucją pośredniczącą, która zajmować się będzie wdrażaniem wszystkich działań w ramach pierwszej osi priorytetowej wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. NCBR jest pierwszą instytucją publiczną w Polsce, która wprowadziła rynkowy system wsparcia, który ma na celu redukcję formalności do minimum oraz skrócenie czasu oczekiwania na wydanie decyzji do 60 dni od dnia złożenia kompletnej dokumentacji.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60